Klikni na link u nastavku da pogledaš: Spisak REV-BV članova NUPSa

 

Recognised European Business Valuer

– REV-BV, oznaka izvrsnosti u procenama poslovanja/kapitala –

 

REV-BV status je znak izvrsnosti u proceni vrednosti poslovanja/kapitala, koji pokazuje međunarodnim i lokalnim klijentima da je procenitelj kvalifikovan prema dosledno visokim evropskim standardima procene.

Slova „REV-BV“ omogućavaju inostranim investitorima da identifikuju lokalne procenitelje koji su kvalifikovani prema prepoznatljivom evropskom nivou. Ovo daje i velikim i malim lokalnim firmama za procenu vrednosti poslovanja/kapitala priliku da se uključe u stalno rastuće tržište za klijente panevropskih investitora.

U vremenu ekonomske neizvesnosti, lokalni klijenti traže profesionalce sa posebnim znanjem i iskustvom koji im mogu pomoći da donesu teške odluke u vezi investiranja i iznosu ulaganja. U tom slučaju, konkurentska prednost za REV-BV procenitelje leži u njihovom zagarantovanom minimalnom nivou obrazovanja i iskustva i sposobnosti da tumače globalne i lokalne uticaje na procene koji proizilaze iz pokazanog poznavanja Evropskih standarda za procenu vrednosti poslovanja/kapitala.

REV-BV procenitelji prikazuju inicijale ‘REV-BV’ iza svog imena na svojim vizit kartama, dobijaju numerisani REV-BV pečat za svoje izveštaje o proceni i nalaze se u TEGOVA REV-BV onlajn registru koji gledaju klijenti i praktičari širom Evrope.

Ukoliko ste zainteresovani za sticanje REV-BV statusa, molimo vas da kontaktirate Sekretarijat NUPS-a na office@procenitelji.org.rs ili na +381112421961

KAKO STEĆI REV-BV:

 

1. Uslovi za prijavu

Prijavu za dobijanje statusa REV-BV podnosi individualni procenitelj udruženju sa AMA statusom koje je član TEGOVA.
Kandidat je:
• je član udruženja sa statusom punopravnog ili pridruženog članstva uTEGOVA i koje je dobilo pristanak TEGOVA da dodeljuje sertifikate (AMA status)
ili
• nije član AMA ali ispunjava sve kvalifikacione uslove (pod uslovom da je AMA pribavila posebnu saglasnost TEGOVA da dodeli sertifikate toj vrsti podnosioca zahteva). U ovom slučaju AMA će osigurati da su zahtevi i procedure koje se primenjuju na ovog kandidata identične onima koje se primenjuju na njene članove
ili
• zaposleni procenitelj u kompaniji koja je član AMA.

 

2. Profesionalni i edukativni uslovi

Kandidat treba da:
• ima znanje i profesionalno iskustvo u teoriji i praksi procene vrednosti uključujući primenu Evropskih standarda za procenu vrednosti poslovanja/kapitala (EVS-BV) i primenu nacionalnih standarda/regulativa;
• pripada jednoj od sledećih 5 kategorija:

 

1) Kandidat ima univerzitetsku diplomu osnovnih studija u oblasti vezanim za poslovanja (npr. ekonomija, menadžment, finansije, računovodstvo ili drugim poljima srodnim poslovanju) i/ili master (MBA) ili diploma višeg stepena akreditovanog univerziteta (vidite TER-BV tabelu), koji takođe:
a) ima formalni, dokumentovani dokaz o edukaciji/znanju iz specifičnih oblasti prikazanim u TER-BV tabeli (6. str)
b) ima minimum 3 godine iskustva na poslovima procene poslovanja/kapitala;
c) može da prikaže izveštaj o proceni kapitala/poslovanja, pripremljen u prethodnih 12 meseci, i položi REV-BV intervju koji organizuje AMA udruženje
d) ispuni ostale uslove koje AMA udruženje smatra odgovarajućim
e) popuni i dostavi TEGOVA Formular za sticanje statusa REV-BV

 

2) Kandidat poseduje diplomu sa studija koje nisu povezane sa ekonomijom, menadžmentom, finansijama ili računovodstvom, i takođe:
a) ima formalni, dokumentovani dokaz o edukaciji/znanju iz specifičnih oblasti prikazanim u TER-BV tabeli niže (6. str)
b) ima minimum 5 godina iskustva u procenama poslovanja/kapitala;
c) može da prikaže izveštaj o proceni kapitala/poslovanja, pripremljen u prethodnih 12 meseci, i položi REV-BV intervjuu koji organizuje AMA udruženje
d) ispuni ostale uslove koje AMA udruženje ili TEGOVA smatraju odgovarajućim
e) popuni i dostavi TEGOVA Formular za sticanje statusa REV-BV.

 

3) Kandidat ima međunarodno priznate sertifikate/profesionalne oznake iz oblasti finansija i/ili sertifikate za procene poslovanja/kapitala i takođe:
a) upoznat je sa EVS-BV standardima;
b) ima minimum 3 godine iskustva na procenama poslovanja/kapitala;
d) ispuni ostale uslove koje AMA udruženje ili TEGOVA smatraju odgovarajućim
e) popuni i dostavi TEGOVA Formular za sticanje statusa REV-BV.

 

4) Kandidat koji poseduje REV i REV-PME, koji takođe:
a) ima formalni, dokumentovani dokaz o edukaciji/znanju iz specifičnih oblasti prikazanim u TER-BV tabeli niže (6. str)
b) ima minimum 3 godine iskustva na poslovima procene poslovanja/kapitala;
c) može da prikaže izveštaj o proceni kapitala/poslovanja, pripremljen u prethodnih 12 meseci, i položi REV-BV intervjuu koji organizuje AMA udruženje;
d) ispuni ostale uslove koje AMA udruženje ili TEGOVA smatraju odgovarajućim
e) popuni i dostavi TEGOVA Formular za sticanje statusa REV-BV.

 

5) Kandidati koji su već priznati od strane AMA udruženja pre nego što je TEGOVA odobrila AMA status, a koji su kvalifikovani za rad na procenama poslovanja/kapitala u njihovoj zemlji, i koji su takođe:
a) upoznati sa EVS-BV standardima;
b) imaju minimum 3 godine iskustva na procenama poslovanja/kapitala;
d) ispuni ostale uslove koje AMA udruženje ili TEGOVA smatraju odgovarajućim
e) popune i predaju TEGOVA Formular za sticanje statusa REV-BV.

 

• Održava kontinuirani profesionalni razvoj kroz stručne događaje/edukacije odobrene od strane AMA udruženja, u godišnjem obimu od minimum 20 CPD sati
• Izjavio da postupa u skladu sa etičkim kodeksom udruženja i Evropskim standardima za procenu vrednosti poslovanja/kapitala i u skladu sa regulativom države u vezi sa procenom poslovanja/kapitala.
• Ima polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti

 

3. Podnošenje prijave

Kandidati za TEGOVA-ino priznavanje moraju podneti prijavu AMA udruženju iz svoje zemlje, u obrascu propisanom Programom, uz priložene sve neophodne dokaze koji pokazuju da su ispunili propisane uslove i sve druge uslove koje AMA udruženje smatra odgovarajućim.

 

4. Odobravanje statusa Recognized European Business Valuer i oznake REV-BV

Po prijemu pojedinačne prijave sa pratećim dokazima i nakon razmatranog ispitivanja, AMA udruženje će ili:
a) odobriti procenitelju Recognized European Business Valuer status
ili
b) zatražiti dodatne dokaze ukoliko je potrebno
ili
c) odbiti prijavu

Priznavanje kompetencije se dodeljuje u ime TEGOVA. TEGOVA Odbor će saslušati svaku žalbu na odbijanje nakon što se iscrpi lokalni žalbeni proces – tamo gde postoji – i deluje kao arbitar u vezi sa primenom Recognised European Business Valuer programa.
REV-BV se odobrava na 5 godina.
Potvrdu o sertifikatu individualnog procenitelja zajedno sa identifikacionim brojem sertifikata izdaće AMA nakon zajedničkog potpisivanja predsednika/predsedavajućeg AMA i predsednika TEGOVA ili propisno ovlašćenog zamenika. Sertifikat treba da bude odštampan u skladu sa dizajnom koji je postavila TEGOVA.
Ime prepoznatog procenitelja, broj njegovog sertifikata i datum isteka sertifikata biće prikazani u Registru na sajtu TEGOVA.
Kandidat kome je odobren status „Recognised European Business Valuer” – prepoznatog evropskog procenitelja poslovanja/kapitala” ima odobrenje da koristi ovu titulu i oznaku „REV-BV” iza svog imena.
Na dan isteka, prestaje pravo procenitelja da koristi naziv „Recognised European Business Valuer – prepoznatog evropskog procenitelja poslovanja/kapitala” kao i oznaku ‘REV-BV’ automatski i odmah, briše se iz registra veb stranice osim ako nije odobreno obnavljanje.
Kada procenitelj prestane da bude član AMA, pravo na korišćenje titule „Recognised European Business Valuer“ i oznake „REV-BV“ prestaje automatski i odmah i procenitelj se uklanja iz onlajn registra TEGOVA web stranice.

 

5. Obnavljanje statusa/Resertifikacija

Procenitelj može podneti zahtev za obnavljanje statusa REV-BV za narednih 5 godina tako što će kod AMA podneti:
1. ažurirani Formular prijave
i
2. evidenciju od 100 sati CPD u prethodnih 5 godina koje moraju biti odobrene od strane AMA

Po prijemu pristigle prijave i nakon razmatranja, AMA će:
a) odobriti obnavljanje statusa Recognised European Business Valuer
ili
b) tražiti dodatne dokaze u vezi rada tog člana
ili
d) odbiti prijavu, a u tom slučaju, na dan isteka sertifikata, ističe pravo procenitelja da koristi naziv ‘Recognised European Business Valuer’ kao i oznaku ‘REV-BV’ automatski i on će se izbrisati iz registra na websajtu.
Obnavljanje se dodeljuje u ime TEGOVA. Odbor TEGOVA ili Odbor za EVSB-BV će saslušati svaku žalbu zbog odbijanja nakon što se iscrpi lokalni žalbeni proces – tamo gde postoji – i delovaće kao arbitar u vezi sa primenom Recognised European Business Valuer.
Po obnavljanju REV-BV statusa:
a) Broj sertifikata procenitelja ostaje nepromenjen
b) Novi sertifikat će izdati IT sistem

 

6. Upotreba pečata i logotipa

Nakon sticanja REV BV statusa:
1. procenitelj može da koristi pečat ispod njegovog potpisa u izveštajima i drugim zvaničnim dokumentima, bez naknade

 

2. procenitelj može da koristi logo na svom vebsajtu, bez naknade

AMA će dostaviti logotip i pečat prema potrebi.

7. Finansijski aspekti

Individualni procenitelj koji se prijavi i bude mu odobren ili odobreno obnavljanje Recognised European Business Valuer statusa, platiće AMA udruženju naknade relevantne za REV-BV. Naknade utvrđuje svako pojedinačno AMA udruženje.

 

8. Jezik

Sva dokumentacija koju zahteva TEGOVA mora biti dostavljena na engleskom jeziku.
Sve troškove prevoda snosi AMA.

 

9. Dodela počesnog statusa Honorary Recognised European Valuer (Hon REV-BV)

TEGOVA dodeljuje titulu Honorary Recognised European Valuer za izuzetnu ulogu u razvoju i napretku evropske prakse procene vrednosti poslovanja. Nagradu uručuje predsednik TEGOVA na Generalnoj skupštini.
Počasni evropski procenitelj poslovanja – Honorary Recognised European Business Valuers biće označeni akronimom „Hon REV-BV“. Oni ne plaćaju troškove/članarine.