TEGoVA preporuke zbog novonastalih okolnosti izbijanja COVID-19

Evropska profesionalna organizacija TEGoVA je objavila preporuke na koji način procenitelji nepokretnosti, nosioci REV profesionalne oznake, mogu iskazati nesigurnost procenjene vrednosti zbog novonastalih okolnosti izbijanja COVID-19.

Niže je dat pregled teksta na srpskom jeziku, a možete pogledati i na TEGoVA web sajtu na linku

https://tegova.org/en/p5e78ef30d01d7

 

Poruka TEGoVA-e o procenama tokom pandemije

Pandemija je otežala procenivanje nekrtenina u većini zemalja zbog nedostatka tržišnih aktivnosti (transakcije su retke, ako ne i nepostojeće), a što je zahtevano definisanjem tržišne vrednosti. U ovakvim okolnostima, mnogi procenitelji su u svoje izveštaje uvrstili izjave koje naglašavaju nesigurnost u procenjenoj vrednosti.  Iako TEGoVA podržava korišćenje takvih izjava, takođe je svesna da ih u nekim zemljama zakon i standardi nepodržavaju. Iz tog razloga procjenitelji treba da osiguraju da su njihove procene u skladu sa lokalnim zakonom.

 

TEGoVA takođe savetuje da, u narednih nekoliko nedelja procenitelji koji dobiju instrukciju za procenu tržišne vrednosti koja nije za određene zakonske svrhe:

 

1) Prvo identifikuju poslednji datum (datum pre krize) kada bi prema njihovom mišljenju tržišna vrednost predmetne nekretnine mogla biti utvrđena na osnovu raspoloživih tržišnih dokaza i zatim ponude mišljenje o vrednosti na taj datum pre krize.  Time će se postaviti referentna vrednost u odnosu na koju klijent može uporediti tržišnu vrednost procenjenu na relevantni trenutni datum procene.

 

2) Prilikom izveštavanja o vrednosti na trenutni datum procene, procenitelji bi trebalo da se jasno pozivaju na uporedne dokaze na koje se oslanjaju i da navedu u kojoj su meri izvršena prilagođavanja tih dokaza usled krize, ukoliko ih je bilo. Ako su izvršena prilagođavanja, procenitelj bi ih trebao obrazložiti ili na osnovu stvarnih tržišnih dokaza ili svog argumentovanog  prosuđivanja. Proceniteljima se savetuje da tokom trajanja perioda tržišne nesigurnosti na određenom lokalnom tržištu nisu obavezni da vrše prilagođavanje (naniže ili prema gore) tržišnih dokaze evidentiranih na tržištu pre krize, pod uslovom da je to jasno navedeno u izveštaju o proceni. U takvom slučaju procenjene vrednosti pre krize i trenutne vrednosti biće iste pod uslovom da nije bilo značajnih promena koje bi mogle uticati na vrednost nekretnine između dva datuma.

 

Pridržavajući se preporuka iz ovog saveta, procenitelji bi trebali da ih navedu u uslovima angažovanja i dogovoriti sa klijentom. Procenitelji bi takođe trebalo da preporuče da se vrednost predmetne nekretnine često proverava.

 

U zemljama u kojima lokalni zakon ne podržava upotrebu izjava u vezi sa „nesigurnošću procene“ ili ako klijent daje instrukcije procenitelju da se ne oslanja na takvu izjavu, to treba da se navede u uslovima anagažovanja dogovorenim sa klijentom.

 

Upravni odbor TEGoVA nastavlja da prati situaciju i u dogledno vreme može izdati dalje preporuke.

 

Upravni odbor TEGoVA

 

RICS preporuke zbog novonastalih okolnosti izbijanja COVID-19

Globalna profesionalna organizacija RICS je objavila preporuke na koji način procenitelji nepokretnosti, članovi RICS, mogu iskazati materijalnu nesigurnost procenjene vrednosti zbog novonastalih okolnosti izbijanja COVID-19.

Na linku https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/valuation-coronavirus/ možete pročitati originalni tekst.

Niže je dat pregled teksta na srpskom jeziku

Efekti virusa COVID 19 uticaće na rad koji obavljaju članovi RICS-a * na različite načine sa različitim uticajima.

Tačne posledice izbijanja COVID -19 nisu poznate; inspekcija nekretnina može biti otežana usled  ili internih procedura u okviru firme, postavljenih ograničenja od strane Vlada ili nespremnosti korisnika nekretnina da odobre pristup. Slobodan pristup podacima kao što su uporedive prodaje nekretnina može biti manje dostupan.

RICS želi da podseti članove da bi, pored poštovanja uputstava dobijenih od organa Vlade,  trebalo da postupaju transparentno i profesionalno u izazovima sa kojima se suočavaju.

Članovi RICS-a moraju na samom početku da dogovore sa svojim klijentima bilo kakve promene u odnosu na način na koji bi uobicajeno postupili prema instrukcijama i sve dogovorene promene zabeleže u pisanom obliku. RICS snažno ohrabruje članove da pripreme detaljne beleške kojima podržavaju razmišljanje koje je dovelo do promena.

Članovi RICS-a koji vrše procene treba da deluju u skladu sa zahtevima iznetim u RICS – Globalni standardi procene  (Red Book Global) koji su na snazi od 31. januara 2020. godine.

  1. VPS 1.3.1 (i) Priroda i opseg rada procenitelja, uključujući istraživanja i ograničenja
  2. VPS 2.1 Inspekcije i istraživanja
  3. VPS 3.2 (g) Opseg istraživanja
  4. VPS 4.8 Pretpostavke

Sva ograničenja u vezi informacija i mogućnosti inspekcije moraju biti jasno navedena u uslovima angažovanja, dogovorena sa klijentom i jasno navedena u izveštaju procene. Procenitelji takođe moraju jasno navesti i, opet, dogovoriti sa klijentom, sve pretpostavke procene koje se postavljaju kao posledica ograničenog pristupa nekretnini i / ili informacija važnih za procenu. Ako procenitelj smatra da nije moguće obezbediti procenu na osnovu ovih ograničenja, instrukciju treba odbiti.

Članovi RICS-a moraju da izmene sve ranije dogovorene uslove angažovanja sa klijentima ukoliko su pogođeni novim izmenama.

Članovi RICS-a takođe moraju biti svesni i razumeti sve smernice koje mogu izdati nacionalne i lokalne jurisdikcije (recimo kao hitna mera) koje imaju prednost nad Red Book Global (PS1.4).

Ukoliko se procenitelj izjasnio o materijalnoj nesigurnosti, to treba izričito navesti i članovi to treba da urade u skladu sa Red Book Global, VPS 3.2.1 (o) i VPGA 10.

* izraz “RICS regulisani članovi” (RICS regulated members) se kolektivno odnosi i na pojedinačne procenitelje, registrovane članove profesije, i na kompanije koje su registrovane kao RICS regulisane kompanije.

** “mi” se odnosi na RICS regulisane članove , a ne na RICS kao organizaciju

 

Ako RICS regulisani član zaključi da postoji materijalna nesigurnost, predlaže se da se koristi sledeći nacin izražavanja:

Izbijanje novog koronavirusa (COVID-19), u vezi čega je 11. marta 2020. Svetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu pandemiju, uticalo je na globalna finansijska tržišta. Mnoge zemlje primenjuju ograničenja putovanja.

Pogođene su mnoge tržišne aktivnosti u mnogim sektorima. Na datum procene, mi ** smatramo da  prethodnim tržišnim dokazima  možemo dodeliti manju težinu u svrhu poređenja i formiranja mišljenja o vrednosti.    Zapravo, trenutni odgovor na COVID-19 znači da smo suočeni sa nizom okolnosti bez presedana na osnovu kojih treba prosuđivati.

Iz tog razloga je naše izveštavanje o procenjenoj vrednosti zasnovano na „materijalnoj nesigurnosti procene“ prema VPS 3 i VPGA 10 iz RICS Red Book Global. Shodno tome, našoj proceni treba pripisati manju sigurnost i veći stepen opreza nego što je to obično slučaj. S obzirom na nepoznati budući uticaj koji bi COVID-19 mogao imati na tržište nekretnina, preporučujemo vam da često vršite revizije procene   [ove nekretnine].

 

 

OBAVEŠTENJE

NUPS u toku pandemije virusa Covid-19

Zbog aktuelnih dešavanja u vezi širenja Korona virusa i proglašenja vanrednog stanja u celoj Republici Srbiji, želimo da vas obavestimo o merama i koracima koje preduzima NUPS.

Kako su nam zdravlje i sigurnost zaposlenih, naših članova i saradnika od najvećeg značaja, preduzimamo sve mere da rizik od infekcije svedemo na minimum, a da istovremeno u potpunosti nastavimo da pružamo naše usluge.

Informišemo Vas  da je kancelarija sekretarijata NUPS-a na adresi Grčića Milenka 39 od danas, 17.03.2020. zatvorena i da će svoje aktivnosti sprovoditi radom na daljinu.

Poslovanje će biti nastavljeno bez prekida. Stojimo vam na raspolaganju putem naših email adresa i mobilnih telefona.

NUPS

4. NUPS KONFERENCIJA O PROCENI NEKRETNINA

Imajući u vidu zdravstvene mere koje su na snazi, želeći da izbegnemo bilo kakav rizik, želimo da Vas obavestimo

da će NUPS 4. Konferencija o proceni nekretnina planirana za 25.4.2020. biti odložena.

Nadamo se da ćemo biti u prilici da Vas obavestimo o novom terminu uskoro.

 

4. KONFERENCIJA O PROCENI NEKRETNINA

25 april 2020. subota, 09:30h Hilton Hotel, Kralja Milana 35. Beograd

7 CPD poena

Simultani prevod je obezbeđen

AGENDA

 

 

 

 

NUPS članovima omogućio popust za obuku medijatora

Poštovani članovi NUPS-a,

NUPS je u saradnji sa Nacionalnim Centrom Za Posredovanje U Rešavanju Sporova omogućio članovima NUPSa učešće na njihovoj obuci uz značajan popust.

Detalji i poziv organizatora se nalazi dati niže. Broj mesta je ograničen.

 

PRIJAVA ZA OSNOVNU OBUKU ZA POSREDNIKA

 

Poštovani članovi NUPS-a,

u prilogu mail-a Vam se nalazi prijavni formular za osnovnu obuku za medijatora koju organizuje NACIONALNI CENTAR ZA POSREDOVANJE U REŠAVANJU SPOROVA u Beogradu od 03.-07.02.2020. godine u prostorijama NUPS-a.

Obuka je posle podne od 16h jer je većina polaznika u radnom odnosu.

NACIONALNI CENTAR ZA POSREDOVANJE U REŠAVANJU SPOROVA ima važeću dozvolu za obavljanje osnovne obuke i specijalizovanih obuka za posrednika-medijatora izdatu od strane Ministarsva pravde R.Srbije.

Program osnovne obuke posrednika sprovodi se u pet radnih dana. U toku jednog radnog dana obuka traje pet školskih časova od po 45 minuta.

Obuku sprovode odobreni predavači od strane Ministarstva pravde – eksperti u svojim oblastima rada, koji pružaju i usluge medijacije (licencirani su medijatori).

 

Cena osnovne obuke za prijave i uplate do 28.01.2020. za članove NUPSA je 21.000 RSD (povlašćena cena na osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj

saradnji- puna cena je 30.000rsd). Broj polaznika sa povlašćenom cenom može biti 5.

 

Nakon dostavljanja popunjenih prijavnih formulara na mail:

stefan.milojevic@obukamedijatora.rs , stici ce Vam potvrda o prijavi, kao i predracun za uplatu kotizacije na mail adresu koju ste naveli u prijavnom formularu.

 

Po uspešnom završetku osnovne obuke, polaznici stiču Uverenje o završenoj osnovnoj obuci za posrednika, koje je jedan od preduslova za izdavanje dozvole za posredovanje (licence) i upis u Registar posrednika.

 

U cilju sto brzeg izdavanja licence za rad medijatoru po uspešno završenoj obuci (izdaje Ministrstvo prvade) na obuku sa sobom treba poneti (najkasnije zadnjeg dana obuke):

  1. Uverenjem da se ne nalazite pod starateljstvom, odnosno u evidenciji štićenika, koju izdaje Gradski zavod za socijalni rad u mestu prebivališta lica na koje se uverenje odnosi 2. Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)- original ili overena fotokopija 3. Izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija 4.  overenu fotokopiju diplome o najvišem stečenom visokom obrazovanju (minimum 180 ESPB) pred nadležnim organom-javnim beleznikom 5.  izvod iz kaznene evidencije MUP-a da niste osuđivani (vadi se u policijskoj stanici prema mestu prebivalista) 6. ocitanu licnu kartu ili ako se radi o licnoj karti bez cipa onda overenu fotopiju 7. dokaz o placenoj republickoj administrativnoj taksi (Taksa se uplaćuje na broj žiro računa 840-742221843-57, po modelu 97 i poziv na broj 50-016, svrha uplate „Republčka administrativna taksa“, primalac:

Budžet Republike Srbije, iznos: 2.050,00rsd)

 

Informacije o medijaciji i medijatoru (materiji koja se obradjuje na

obuci):

Medijacija u terminološkom smislu predstavlja dobrovoljni pokušaj mirnog rešavanja spornog odnosa, problema, situacije, između međusobno suprotstavljenih strana, uz posredovanje trećeg stručnog lica Medijatora.

 

Medijacija (posredovanje) kao relativno novo zanimanje ima ogroman potencijal u perspektivi. U prilog tome ide praksa okolnih zemalja i zemalja članica EU koje započetu, odnosno pokušanu medijaciju imaju, kao uslov koji je neophodno ispuniti kako bi sudski postupak u opšte i započeo. U srpsko zakonodavsto su 2019. godine stupile na snagu izmene i dopune“ Zakona o sudskim taksama“ po kojima će stranke u sporovima pred sudovima biti oslobođene plaćanja sudskih taksi , ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu spor koji imaju reše POSREDOVANJEM (MEDIJACIJOM). Ovo je samo jedna u nizu izmena koje će biti sprovedene u toku pristupnih pregovora za prijem u članstvo u EU, kao mera koje su neophodne da bi se rasteretilo preopterećeno domaće pravosuđe i ovo je samo jedna od najavljenih promena koja podstiče strane u sporu da tragaju za alternativnim rešenjem sukoba, ali i koja otvara mogunost i perspektivu da medijacija zaživi u praksi u punom smislu.

 

Medijacija kao višeslojna disciplina, od medijatora zahteva poznavanje psiholoških tehnika kojima stranke praktično navodi za mirno nalaženje rešenja, ali tako da im nikako ne sugeriše na koji način to da urade.

Takođe neophodno je i poznavanje zakonske regulative iz oblasti posredovanja, kao i visoko etički pristup kojim opravdava poverenje koje mu je ukazano.

 

Medijator, odnosno posrednik, je ovlašćeno lice za vođenje postupka medijacije. Medijator nije sudija, nije arbitar i nema pravo da savetuje stranke. Njegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje interese i da strake zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvatljivo za obe strane. Medijator je nezavisan i nepristrasan. Ukoliko stranke u bilo kom trenuitku posumnjaju u njegovu nepistrasnost mogu da ga izuzmu iz postupka ili da prekinu medijaciju. Ipak, ukoliko medijator smatra da postupak medijacije ne ide željenim tokom i da je necelishodan, isto može prekinuti medijaciju. Medijator započinje postupak izlažući svoju „Uvodnu reč“. U „Uvodnoj reči“, on se predstavlja strankama, predstavlja postupak medijacije, daje stankama da potpisu Sporazim o medijaciji i potom daje njima reč da se predstave. Nakon „Uvodne reči“, strane izlažu svoje viđenje spora po redosledu kako su se dogovorilie. Medijator mora da ih sluša i uvažava sa punom pažnjom i ima pravo da u tu svrhu vodi beleške koje su tajne. Nakon završetka medijacije u dogovoru sa strankama može ih i uništiti. Takođe i stranke imaju pravo da vode beleške i za njih važi isto pravilo. Izbor medijatora vrše stranke sporazumno.

 

Za sve dodatne informacije, stojim Vam na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

 

Ass. MSc Stefan Milojević, Mast. ekon.; Mast. inž. saobr.; Licencirani posrednik u rešavanju sporova Izvršni direktor

NACIONALNI CENTAR ZA POSREDOVANJE U REŠAVANJU SPOROVA Ul. Balkanska 18

11000 Beograd, R. Srbija

Email: stefan.milojevic@obukamedijatora.rs

Web:   www.obukamedijatora.rs

 

NACIONALNI CENTAR ZA POSREDOVANJE U REŠAVANJU SPOROVA je akreditovani Centar za obuku medijatora (posrednika u rešavanju sporova) od strane Ministrasva pravde Republike Srbije sa pravom sprovođenja osnovne obuke i specijalizovanih obuika za medijatore (posrednike u rešavanju sporova).

Pripremeni kurs za APC RICS

U februaru 2020, NUPS po prvi put organizuje pripremeni kurs za APC RICS. Instruktor na ovom kursu je vrhunski stručnjak iz kompanije “APC Success Limited”, Vivienne Spurge, FRICS; preko 15 godina je predsedavajuća na APC panelu u Engleskoj; bila je član RICS UK Educational Standards Board.

Više o predavaču možete pronaći na linku

https://www.hillbreak.com/vivienne-spurge/

U septembru je planiran viši nivo ovog kursa u kojem se vrše neposredne pripreme pred izlazak na APC RICS i revizija predate dokumentacije (kompetencije, studije slučaja, simuliranje APC intervjua).

Zbog specifičnosti ovih kurseva broj polaznika je ograničen.

Prijave na office@procenitelji.org.rs

Novi IVS Standardi

Od 1.01.2020 je u primeni izmenjeno i dopunjeno izdanje međunarodnih standarda procene (IVS).

NUPS je član IVSC od 2009.godine i u kontinuitetu vrši prevođenje izdanja međunarodnih standarda procene.

Za informacije u vezi knjige IVS standarda obratite se na telefon NUPS-a +381 11 24 22 961 ili na email office@procenitelji.org.rs

Dana 31.01.2020, na dan početka primene, NUPS organizuje seminar koji će rezimirati sve promene u odnosu na prethodno izdanje IVS 2017.