U sećanju na Gordanu Musić – nedavno preminulu

Sa žalošću Vas obaveštavamo da je naša koleginica, prijatelj i izuzetno aktivni član udruzenja, Gordana Musić iznenada preminula 28.11.2017.

Gordana je učestvovala na svim važnim stručnim aktivnostima koje je organizovao NUPS, među prvima se informisala o novim standardima u želji da svoj rad stalno održava na najvišem nivou profesije procenitelja.

Iznad svega, Goga je bila dragi drug i prijatelj, vedrog duha  i uvek ćemo se rado sećati njenih spontanih šala i divnih slatkih specijaliteta koje nam je donosila iz Tuzle.

Gordana Musić je bila nosilac TEGoVA REV profesionalne oznake   REV-RS/NAVS/2020/11 koju  je stekla 01.12.2015.

NOVI EVROPSKI STANDARD ZA PROCENU I SMERNICE O AUTOMATIZOVANIM MODELIMA PROCENE

 

EVGN 11 The Valuer’s Use of Statistical Tools EVS 6 Automated Valuation Models (AVMs)

 

 

EVS 6 Automated Valuation Models (AVMs)

 

On Saturday 28 October in Marseille, the TEGoVA General Assembly, by near-unanimity, approved the European Valuation Standard EVS 6 „Automated Valuation Models (AVMs)“ and European Valuation Guidance Note EVGN 11 „The Valuer’s Use of Statistical Tools“ and rendered them immediately operational.

U subotu, 28. Oktobra 2017. na generalnoj skupštini TEGoVA koja je održana u Marseju, skoro jednoglasno su odobreni evropski standard procene  EVS 6 „Automatizovani modeli procene “ (AVM – Automated Valuation Models) i evropska smernica za procenu EVGN 11 „Korišćenje statističkih alatki od strane procenitelja“ i time su odmah stupili na snagu.

Oni su sada integralni deo Evropski Standarda za procenu.

Evropski standard za procenu  EVS 6

Automatizovani modeli procene ne mogu proizvesti procenu koja je u saglasnosti sa EVS nezavisno od procesa procene koji je, između ostalog, zasnovan na inspekciji nekretnine koju obavlja procenitelj i primene proceniteljevog profesionalnog prosuđivanja.

U slučajevima kada se koristi, automatizovani model procene nije ništa više od alatke koja doprinosi procenitelju u njegovoj proceni vrednosti, za koju je on i dalje odgovoran.

 EVGN 11 obezbeđuje smernice o:

• Preduslovi za korišćenje  automatizovanih modela procene
• Ograničenja u korišćenju automatizovanih modela procene kada se steknu svi preduslovi za njihovo korišćenje
• Procena portfolia

Analiza i komentari ce biti sadržani u januarskom izdanju magazina European Valuer.

 

Danijela Ilic, FRICS, REV

Clan Upravnog Odbora TEGoVA

Clan TEGoVA Odbora za praksu procena i metodologije procene

Zbirka propisa: Nacionalni standardi, Etički kodeks, Zakon o proceniteljima i druga regulativa

NUPS i INGPRO su priredili i objedinili na jednom mestu PRAVILNIK o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja, ZAKON o proceniteljima vrednosti nepokretnosti kao i druga prateća akta i pravilnike.

Cena je 2.000,00 rsd a knjiga se preuzima u sekretarijatu NUPSa. Na iskazanu cenu se obračunava pdv.

Kako postati ASA procenitelj kapitala?

 

Agenda programa iiBV 101 i 102

 

Agenda programa iiBV 103 i 105

 

Prijavni formular

 

Poštovani,

Obracamo vam se sa pozivom da se prijavite za obrazovni program “iiBV – kursevi za procenu vrednosti kapitala ” u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS  u saradnji sa iiBV – Međunarodni institut za procenu vrednosti kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za procenu kapitala. Informacije i Program kurseva su u prilogu ovog e-maila.

Kursevi  iiBV 101, 102, 103 i 105 su priznati od strane Američkog udruženja procenitelja – ASA i traju 8 dana. Planirani datumi kurseva su 08. oktobar – 15. oktobar 2017. Kurs će biti održan u Beogradu, a predavači će biti istaknuti stručnjaci iz SAD / Kanada delegirani od strane  iiBV.

Uspešan završetak ovih kurseva je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA BV.

Obuka VIKENDOM – “Procena vrednosti nepokretnosti”

Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije, NUPS vrši edukaciju lica koja vrše procenu vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme i kapitala.

Edukacija procenitelja nekretnina se vrši već osam godina u kontinuitetu. Na proleće 2018. je planiran termina početka ovoga programa za 23.02.2018.

OVAJ PROLEĆNI PROGRAM JE PLANIRANO DA SE ODRŽAVA PETKOM, SUBOTOM I NEDELJOM NA ZAHTEV BROJNIH ZAINTERESOVANIH KOJI SU SPREČENI TOKOM RADNE NEDELJE ILI IM JE POGODNIJE, DA ZBOG DISTANCE, JEDNIM DOLASKOM POKRIJU VEĆI DEO PREDAVANJA.

        AGENDA

 

  FORMULAR      PRIJAVE

 

Više o tome, Agendu programa i prijavni formular možete preuzeti i na našoj stranici;

https://procenitelji.org.rs/edukacija/obuka-za-procenitelje-nekretnina/

Za sva pitanja i pojašnjenja nam se možete obratiti putem email-a na office@procenitelji.org.rs

Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa međunarodno prepoznatim profesionalnim organizacijama procenitelja, a koncipiran je tako da zadovoljava kriterijume za sticanje evropske oznake  „Recognised European Valuer“ (REV) koju daje udruženje „The European Group of Valuers Associations“(TEGOVA),

U skladu sa Rešenjem Ministarstva finansija RS, broj Rešenja:  153-00-158/2017-16, koje je doneto na osnovu člana 16. st. 1. i 2. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 108/6), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) i Rešenja o prenosu ovlašćenja 08 broj: 112-01-1/352-2017 od 7. jula 2017. godine, Nacionalno udruženje procenitelja Srbije je upisano u imenik Organizatora stručne obuke.

NUPS je član međunarodne krovne organizacije za procenitelje IVSC i panevropske organizacije za procenitelje nekretnina TEGoVA. NUPS je stekao AMA (Awarding member Association) status u TEGoVA u 2012. godini i time je ostvarena mogućnost da svojim članovima izdaje TEGoVA REV oznaku, kao potvrda o kvalitetu obavljanja procena nekretnina.

NUPS ima značajno iskustvo u edukaciji lica koja vrše procenu nekretnina i lica koja su svakodnevno povezana sa izveštajima procene nekretnina i koja ih koriste u donošenju odluka vezano za nekretnine.

NUPS je rešenjem Ministarstva finansija broj 153-00-158/2017-16 upisan u imenik Organizatora stručne obuke za sticanje državne licence procenitelja nepokretnosti.

NUPS je stekao sertifikat ISO 29990 kao trening i ispitni centar za procene mašina i postrojenja, a polaznici koji uspešno završe kurs, uz ostale ispunjenje uslove mogu da apliciraju za ISO 17024 sertifikat.