Domaći članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Ada Petruševski ne ne ne ne da ne
Aleksandar Ilić da procena vrednosti nepokretnosti, geodezija ne ne ne da da
Aleksandar Ljuboja ne da ne ne da da
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne ne da da
Aleksandra Rackov Simić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne ne da da
Bojan Špegar ne ne ne ne da da
Branislav Radulović da Mašinska tehnika ne ne ne da da
Damir Prenković ne da ne ne da da
Danijela Ilic da Građevinarstvo/procena nekretnina da da FRICS ne da da
Danijela Zečević da Građevinarstvo da ne ne da da
Dejan Arsenijević ne da ne MRICS ne da da
Dejan Korda ne ne ne ne da da
Dejan Stošić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne ne da da
Dragan Milovanović ne da ne ne da da
Dragana Đukanović ne ne ne MRICS ne da da
Filip Leskaroski f.leskaroski@gmail.com ne ne ne ne ne ne
Irena Ilin da građevinska struka da ne MRICS ne da da
Ivan Denić ne ne ne ne da da
Ivana Ćatipović ne ne ne ne ne
Ivana Filipović ne ne ne ne
Ivana Matić da ekonomska analiza i politika ne ne ne da da
Jasmina Racić ne ne ne da da
Jelena Ilić ne ne ne MRICS ne da da
Jelena Ilić Cvetković ne da ne ne da da
Jelena Jerinkić ne ne ne ne da ne
Jelena Jovanović da arhitektura da ne ne da da
Jovana Perić pericjovana06@gmail.com ne ne ne ne ne
Jovana Zelić ne da da ne da da
Jovanka Puzović da arhitektura da ne ne da da
Kaća Lazarević ne ne ne ne
Ljiljana Ristovski ne ne ne ne ne ne
Marija Pavlović da urbanizam i procena nepokretnosti da ne ne da da
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da ne MRICS da da da
Martina Vojnić Purčar ne ne ne ne ne
Milica Adamović ne da ne ne da da
Milica Antic da Ekonomsko - finansijska oblast - porezi i doprinosi ne ne ne da
Miljana Benderać da da ne ne da da
Miljana Jovanović ne ne ne ne da ne
Miloš Jovanović ne ne ne ne ne
Mirjana Mandić ne da ne ne da da
Mirjana Mirković da Građevinarstvo - procene vrednosti građevinskih objekata ne ne ne da da
Mladen Sarić ne da ne ne da da
Nada Drndarević da Arhitektura da ne ne da da
Nebojša Gajić da građevinarstvo (procena vrednosti i stanja objekata) ne ne ne da da
Nebojša Milojević da Ekonomsko-finansijska oblast da da ne da da
Nevena Miloradović ne da ne ne da da
Olga Đokić da Arhitektura, uža specijalnost izvodjenje arhitektonsko-gradjevinskih konstrukcija i gradj. zanatskih radova na objektima visokogradnje i procena tržišne vrednosti objekata da ne ne da da
Olivera Radojković da Građevinarstvo da ne ne da da
Rade Nejčev ne da ne ne da da
Rajko Antonić da Procena tržišne vrednosti nepokretnosti da ne ne da da
Ružica Banković da građevinarstvo, arhitektura da ne ne da da
Slavenka Mitrović-Lazarević da Arhitektura da ne ne da da
Snežana Damnjanović da Građevinarstvo da ne ne da da
Sonja Lavrov Marinković ne da ne ne da da
Srđan Novaković ne ne ne ne ne ne
Svetlana Rajić ne ne ne ne
Tanja Savic ne ne ne ne ne
Tatjana Kazancev Babić da Arhitektura da ne ne da da
Tatjana Otašević da Građevinarstvo ne ne ne ne ne
Tibor Bodolo da Mašinska tehnika da ne ne da da
Uroš Munjić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne ne da da
Vladimir Drašković da ekonomsko-finansijska struka ne ne ne ne
Vladimir Popov ne ne ne ne da da
Vladimir Santrač da Poljoprivreda ne ne ne da ne
Zdenka Bogataj da procena vrednosti nepokretnosti da ne ne da da
Zoran Đurić da Građevinarstvo da ne ne da da
Zoran Stanić da Građevinarstvo da ne ne da da


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandar Adam ne ne ne ne ne
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne ne da da
Branislav Radulović da Mašinska tehnika ne ne ne da da
Dragan Karović da mašinska struka ne ne ne ne
Dragan Mučalov da sigurnost na radu ne ne ne ne
Goran Vujačić da mašinska struka ne ne ne ne da
Marko Jakić da ne ne ne ne da
Marko Popović da Mašine i oprema ne ne MRICS ne ne da
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da ne MRICS da da da
Ružica Banković da građevinarstvo, arhitektura da ne ne da da
Tibor Bodolo da Mašinska tehnika da ne ne da da
Vladimir Popov ne ne ne ne da da


Procena kapitala

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne ne da da
Bojan Branković da Ekonomska struka ne da ne ne da
Danijela Ilic da Građevinarstvo/procena nekretnina da da FRICS ne da da
Jelena Ilić ne ne ne MRICS ne da da
Jovana Zelić ne da da ne da da
Marko Nikolovski nikoma14@gmail.com ne ne ne ne ne ne
Nebojša Milojević da Ekonomsko-finansijska oblast da da ne da da
Nina Milenković ne ne da ne ne da
Vladimir Drašković da ekonomsko-finansijska struka ne ne ne ne
Zoran Đerković da ekonomsko finansijska ne da ne ne da


Procena finansijskih sredstava

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne ne da da
Bojan Branković da Ekonomska struka ne da ne ne da
Nebojša Milojević da Ekonomsko-finansijska oblast da da ne da da
Vladimir Drašković da ekonomsko-finansijska struka ne ne ne ne
Zoran Đerković da ekonomsko finansijska ne da ne ne da


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
BRANKA PAVLIC da GRAĐEVINARSTVO, PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEKRETNINA ne ne ne da ne
Dejan Kokanović ne ne ne ASA ne ne da
Dragan Bošnjaković da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne ne da da
Dragan Milić da Sudski veštak ekonomsko – finansijske struke ne ne ne da ne
Ištvan Molnar ne ne ne ne ne
Ivana Stanojević da arhitektonska struka da ne ne da da
Ivica Jovanović ne da ne ne da da
Jelena Petković ne ne ne MRICS ne da da
Ljiljana Ilić Andrejević da zaštita životne sredine i gradjevinarstvo-konstrukcije, procena vr. nepokretnosti i sanacija štete na objektima ne ne ne da ne
Maja Canić Pecić da ne ne ne da da
Milica Kapuran ne da ne ne da da
Miljan Pavlović da ekonomsko-finansijska: revizija i računovodstvo i procena vrednosti kapitala i imovine da ne ne da da
Miloš Trišović da izvođenje radova i procena vrednosti nekretnina ne ne ne da da
Miodrag Mišljenović da Građevinarstvo - konstrukcije da ne ne da da
Mirko Despinić da ne ne ne da ne
Nedeljko Tica da Ekonomsko - finansijska oblast i oblast poljoprivrede i aktuarstva ne ne ne da ne
Nikola Harhaji ne da ne ne da da
Ognjen Rogačev da Arhitektura-Procena vrednosti nepokretnosti da ne MRICS ne da da
Olivera Petronijević da Arhitektura - procena vrednosti nepokretnosti da ne ne da da
Saida Ćatipović da Arhitektura - visokogradnja da ne ne da da
Simo Galavić ne ne ne ne da da
Siniša Trifunović ne da ne MRICS ne da da
Slobodan Stanković ne da ne ne da da
Tanja Đurčević da arhitektura ne ne ne ne
Vesna Kockar Četnik da arhitektonska struka ne ne ne ne ne
Vladimir Grabulov ne ne ne ne ne ne
Vladislav Ilić da nepokretnosti i mašine da ne MRICS ne da da
Vladislav Zekić da Sudski veštak ekonomsko-finansijske struke ne ne ne da ne
Vule Mizdraković ne ne ne ne ne
Zoran Jakovljević da Građevinarstvo da ne ne da da
Zoran Petrović da Sudski veštak za oblast građevinarstva ne ne ne da ne
Zoran Subotić da Građevinarstvo ne ne ne


Inostrani članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Abdulah Delibašić da građevina ne ne ne ne
Adis Bašić da građevinko-arhitektonska struka ne ne ne ne
ADISA TOJAGA KAJAN da građevina da ne ne ne da
Adnan Mehmedagić da arhitektonska struka da ne ne ne da
Aida Bošnjaković aida.bosnjakovic@ziraatbank.ba da ekonomske struke, podoblast finansije ne ne ne ne ne
AIDA ĆIBER da Ekonomska struka,podoblast finansija da ne ne ne da
Amela Vukojević da arhitektura ne ne ne ne ne
Armin Đozić da Konstrukterstvo i geotehnika da ne MRICS ne ne da
Asaf Smajić prostor.asaf@gmail.com da Građevinska struka ne ne ne ne ne
Boris Cigelj B.Cigelj@ProCreditBank.ba ne ne ne ne ne ne
Čedomir Spasojević da EKONOMSKA ne ne ne ne da
Danijela Dmitrić da Arhitektonska oblast ne ne ne ne ne
Duško Preradović da EKONOMSKA ne ne ne ne da
Dženana Ulemić Hadžiabdić da arhitektura da ne ne ne da
Ediba Hukić da Građevinarstvo da ne ne ne da
Edin Pašić da Ekonomija i tržišni odnosi da ne ne ne da
Ekrem Kulenović da građevina ne ne ne ne ne
Goran Bukovac da Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo i saobraćajnice ne ne ne ne
Haris Dervišbegović ne da ne ne ne da
Jasmin Ibišević da arhitektonske struke, podoblast arhitektonsko-građevinski radovi ne ne ne ne ne
Jasmina Beganović-Zulum da arhitektonsko-gradjevinski radovi ne ne ne ne da
Jelena Čelan Kristan da Stalni sudski vještak arhitektonske struke ne ne ne ne
Jelena Obradović Balavac da arhitektonsko-građevinski radovi da ne ne ne da
Kristina Planinić da konstrukterstvo i geotehnika da ne ne ne da
Ljiljana Radmanović da građevinarstvo da ne ne ne ne
Maja Ferović da arhitektonsko-gradjevinski radovi da ne ne ne da
Mihailo Rakočević ne da ne ne ne da
Mirna Ljubović da Arhitektura da ne ne ne da
Miroslav Petrič ne da ne ne ne da
Muhidin Alibegović da građevina ne ne ne ne
Nadica Mladenovska-Krckoska ne da da ne ne da
Peđa Kurtović da arhitektura ne ne ne ne
Rajka Popović da gradjevinske struke da ne ne ne da
Rijad Joldaš ne da ne ne ne da
Samra Imamović da gradjevinska oblast - visokogradnja i geotehnika da ne ne ne da
Svetlana Kastratović ne da ne ne ne da
Tihomir Orečić da Gradjevina da ne ne ne da
Vahida Žujo da građevinarstvo da ne ne ne da
Vedad Ćiber da arhitektonska struka da ne ne ne da
Velida Terzić-Zlatar da arhitektonsko-građevinski radovi da ne ne ne da
Zulfija Skokić da arhitektonska struka da ne ne ne da


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Čedomir Spasojević da EKONOMSKA ne ne ne ne da
Duško Preradović da EKONOMSKA ne ne ne ne da
Edin Pašić da Ekonomija i tržišni odnosi da ne ne ne da
Rijad Joldaš ne da ne ne ne da
Samra Imamović da gradjevinska oblast - visokogradnja i geotehnika da ne ne ne da
Tihomir Orečić da Gradjevina da ne ne ne da
Vedad Ćiber da arhitektonska struka da ne ne ne da


Procena kapitala

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
AIDA ĆIBER da Ekonomska struka,podoblast finansija da ne ne ne da
Čedomir Spasojević da EKONOMSKA ne ne ne ne da
Duško Preradović da EKONOMSKA ne ne ne ne da
Edin Pašić da Ekonomija i tržišni odnosi da ne ne ne da
Nadica Mladenovska-Krckoska ne da da ne ne da
Rijad Joldaš ne da ne ne ne da
Tihomir Orečić da Gradjevina da ne ne ne da
Vedad Ćiber da arhitektonska struka da ne ne ne da


Procena finansijskih sredstava

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
AIDA ĆIBER da Ekonomska struka,podoblast finansija da ne ne ne da
Čedomir Spasojević da EKONOMSKA ne ne ne ne da
Duško Preradović da EKONOMSKA ne ne ne ne da
Edin Pašić da Ekonomija i tržišni odnosi da ne ne ne da
Rijad Joldaš ne da ne ne ne da
Vedad Ćiber da arhitektonska struka da ne ne ne da


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV REV-BV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Gheorghe Badescu ne da FRICS ne ne ne
Vesna Bukovac da Sudski veštak građ struke ne ne ne ne