Domaći članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandar Ilić da procena vrednosti nepokretnosti, geodezija da ne da da
Aleksandar Ljuboja ne da ne da da
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne da da
Bojan Špegar ne ne ne da ne
Damir Prenković ne da ne da da
Danijela Ilic da Građevinarstvo/procena nekretnina da FRICS ne da da
Danijela Katić da prostorno planiranje, zaštita životne sredine i procena nepokretnosti ne ne da ne
Danijela Lazić ne ne ne ne ne
Dejan Arsenijević ne da MRICS ne da da
Dejan Korda ne ne ne da da
Dejan Stošić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne da da
Dragan Milovanović ne da ne da ne
Dragan Vujčić da Građevinarstvo ne ne da da
Dragana Đukanović ne ne MRICS ne da ne
Drago Soldat da Mašinstvo da ne da da
Duško Milićević da Građevinarstvo ne ne ne da
Irena Ilin da građevinska struka da MRICS ne da da
Ivan Denić ne ne ne da ne
Ivana Ćatipović ne ne ne ne ne
Ivana Matić da ekonomska analiza i politika ne ne da ne
Jasmina Dragutinović da EKONOMSKO FINANSIJSKA ne ne da ne
Jasmina Racić ne ne ne da ne
Jelena Ilić ne ne MRICS ne da da
Jelena Ilić Cvetković ne da ne da da
Jelena Jerinkić ne ne ne da ne
Jovana Jocić ne ne ne ne
Jovana Perić pericjovana06@gmail.com ne ne ne ne ne
Jovana Zelić ne da ne da da
Jovanka Puzović da arhitektura da ne da da
Kaća Lazarević ne ne ne ne
Ljiljana Ristovski ne ne ne ne ne
Marija Pavlović da urbanizam i procena nepokretnosti da ne da da
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da MRICS da da da
Milica Adamović ne da ne da da
Milica Antic da Ekonomsko - finansijska oblast - porezi i doprinosi ne ne ne da
Miljana Benderać da da ne da da
Miloš Bakić ne ne ne ne ne
Miloš Jovanović ne ne ne ne ne
Mirjana Mandić ne da ne da da
Mirjana Mirković da Građevinarstvo - procene vrednosti građevinskih objekata ne ne da da
Mladen Sarić ne da ne da da
Nada Drndarević da Arhitektura da ne da da
Nebojša Gajić da građevinarstvo (procena vrednosti i stanja objekata) ne ne da ne
Nebojša Milojević da Ekonomsko-finansijska oblast da ne da da
Nevena Miloradović ne da ne da da
Olga Đokić da Arhitektura, uža specijalnost izvodjenje arhitektonsko-gradjevinskih konstrukcija i gradj. zanatskih radova na objektima visokogradnje i procena tržišne vrednosti objekata da ne da da
Olivera Radojković da Građevinarstvo da ne da da
Rade Nejčev ne da ne da da
Rajko Antonić da Procena tržišne vrednosti nepokretnosti da ne da da
Ružica Banković da građevinarstvo, arhitektura da ne da da
Slavenka Mitrović-Lazarević da Arhitektura da ne da da
Snežana Damnjanović da Građevinarstvo da ne da da
Sonja Lavrov Marinković ne da ne da da
Svetlana Rajić ne ne ne ne
Tanja Savic ne ne ne ne ne
Tatjana Kazancev Babić da Arhitektura da ne da da
Tibor Bodolo da Mašinska tehnika da ne da da
Tijana Miskin ne ne ne ne
Uroš Munjić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne da da
Vesna Stefanović ne da ASA ne da da
Vladimir Drašković da ekonomsko-finansijska struka ne ne ne ne
Vladimir Popov ne ne ne da da
Vladimir Santrač da Poljoprivreda ne ne da ne
Zaga Krejaković ne ne ne ne ne
Zdenka Bogataj da procena vrednosti nepokretnosti da ne da da
Zoran Đurić da Građevinarstvo da ne da da
Zoran Stanić da Građevinarstvo da ne da da


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandar Adam ne ne ne ne ne
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne da da
Dragan Karović da mašinska struka ne ne ne ne
Dragan Mučalov da sigurnost na radu ne ne ne ne
Dragan Stanković da Mašinska tehnika ne da ne da
Drago Soldat da Mašinstvo da ne da da
Goran Vujačić da mašinska struka ne ne ne da
Marko Jakić da ne ne ne da
Marko Popović da Mašine i oprema ne MRICS ne ne da
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da MRICS da da da
Ružica Banković da građevinarstvo, arhitektura da ne da da
Tibor Bodolo da Mašinska tehnika da ne da da
Vladimir Popov ne ne ne da da


Procena kapitala

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne da da
Dragan Stanković da Mašinska tehnika ne da ne da
Jasmina Dragutinović da EKONOMSKO FINANSIJSKA ne ne da ne
Jelena Ilić ne ne MRICS ne da da
Jovana Zelić ne da ne da da
Nebojša Milojević da Ekonomsko-finansijska oblast da ne da da
Nina Milenković ne ne ne ne da
Vesna Stefanović ne da ASA ne da da
Vladimir Drašković da ekonomsko-finansijska struka ne ne ne ne


Procena finansijskih sredstava

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne da da
Nebojša Milojević da Ekonomsko-finansijska oblast da ne da da
Vladimir Drašković da ekonomsko-finansijska struka ne ne ne ne


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandra Rackov Simić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne da da
Branislav Radulović da Mašinska tehnika ne ne da da
BRANKA PAVLIC da GRAĐEVINARSTVO, PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEKRETNINA ne ne da ne
Danijela Zečević da Građevinarstvo da ne da da
Dejan Kokanović ne ne ASA ne ne da
Dragan Bošnjaković da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne da da
Dragan Milić da Sudski veštak ekonomsko – finansijske struke ne ne da ne
Ištvan Molnar ne ne ne ne ne
Ivana Stanojević da arhitektonska struka da ne da da
Ivica Jovanović ne da ne da da
Jelena Jovanović da arhitektura da ne da da
Jelena Petković ne ne MRICS ne da ne
Jovana Matrak ne ne ne ne da
Ljiljana Ilić Andrejević da zaštita životne sredine i gradjevinarstvo-konstrukcije, procena vr. nepokretnosti i sanacija štete na objektima ne ne da ne
Maja Canić Pecić da da ne da da
Milica Kapuran ne da ne da da
Miljan Pavlović da ekonomsko-finansijska: revizija i računovodstvo i procena vrednosti kapitala i imovine da ne da da
Miloš Trišović da izvođenje radova i procena vrednosti nekretnina ne ne da ne
Miodrag Mišljenović da Građevinarstvo - konstrukcije da ne da da
Mirko Despinić da ne ne da ne
Nedeljko Tica da Ekonomsko - finansijska oblast i oblast poljoprivrede i aktuarstva ne ne da ne
Nikola Harhaji ne da ne da da
Ognjen Rogačev da Arhitektura-Procena vrednosti nepokretnosti da MRICS ne da da
Olivera Petronijević da Arhitektura - procena vrednosti nepokretnosti da ne da da
Petar Peslać ne da ne ne da
Saida Ćatipović da Arhitektura - visokogradnja da ne da da
Simo Galavić ne ne ne da ne
Siniša Trifunović ne da MRICS ne da da
Slobodan Stanković ne da ne da da
Tanja Đurčević da arhitektura ne ne ne ne
Tatjana Otašević da Građevinarstvo ne ne ne
Vesna Kockar Četnik da arhitektonska struka ne ne ne ne
Vladimir Grabulov ne ne ne ne ne
Vladislav Ilić da nepokretnosti i mašine da MRICS ne da da
Vladislav Zekić da Sudski veštak ekonomsko-finansijske struke ne ne da ne
Vule Mizdraković ne ne ne ne ne
Zoran Jakovljević da Građevinarstvo da ne da da
Zoran Petrović da Sudski veštak za oblast građevinarstva ne ne da ne
Zoran Subotić da Građevinarstvo ne ne ne


Inostrani članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Adis Bašić da građevinko-arhitektonska struka ne ne ne ne
Adnan Mehmedagić da arhitektonska struka da ne ne da
AIDA ĆIBER da Ekonomska struka,podoblast finansija da ne ne da
Aleksa Maliković ne da ne ne ne
Armin Đozić da Konstrukterstvo i geotehnika ne MRICS ne ne ne
Čedomir Spasojević da EKONOMSKA ne ne ne ne
Danijela Dmitrić da Arhitektonska oblast ne ne ne ne
Duško Preradović da EKONOMSKA ne ne ne ne
Dženana Ulemić Hadžiabdić da arhitektura da ne ne da
Ediba Hukić da Građevinarstvo ne ne ne ne
Edin Pašić da Ekonomija i tržišni odnosi ne ne ne ne
Goran Bukovac da Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo i saobraćajnice ne ne ne ne
Haris Dervišbegović ne da ne ne da
Jasmina Beganović-Zulum da arhitektonsko-gradjevinski radovi ne ne ne da
Jelena Čelan Kristan da Stalni sudski vještak arhitektonske struke ne ne ne ne
Jelena Obradović Balavac da arhitektonsko-građevinski radovi da ne ne da
Kristina Planinić da konstrukterstvo i geotehnika da ne ne da
Ljiljana Radmanović da građevinarstvo da ne ne ne
Maja Ferović da arhitektonsko-gradjevinski radovi da ne ne da
Mihailo Rakočević ne da ne ne da
Nadica Mladenovska-Krckoska ne da ne ne da
Radenko Vuković da građevinsko-arhitektonska struka ne ne ne ne
Rajka Popović da gradjevinske struke da ne ne da
Rijad Joldaš ne da ne ne da
Samra Imamović da gradjevinska oblast - visokogradnja i geotehnika da ne ne da
Svetlana Kastratović ne da ne ne da
Tamara Gredić da građevinska struka da ne ne da
Vahida Žujo da građevinarstvo da ne ne da
Vedad Ćiber da arhitektonska struka da ne ne da
Velida Terzić-Zlatar da arhitektonsko-građevinski radovi ne ne ne ne
Zulfija Skokić da arhitektonska struka da ne ne da


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Čedomir Spasojević da EKONOMSKA ne ne ne ne
Duško Preradović da EKONOMSKA ne ne ne ne
Edin Pašić da Ekonomija i tržišni odnosi ne ne ne ne
Rijad Joldaš ne da ne ne da
Vedad Ćiber da arhitektonska struka da ne ne da


Procena kapitala

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
AIDA ĆIBER da Ekonomska struka,podoblast finansija da ne ne da
Čedomir Spasojević da EKONOMSKA ne ne ne ne
Duško Preradović da EKONOMSKA ne ne ne ne
Edin Pašić da Ekonomija i tržišni odnosi ne ne ne ne
Rijad Joldaš ne da ne ne da
Vedad Ćiber da arhitektonska struka da ne ne da


Procena finansijskih sredstava

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
AIDA ĆIBER da Ekonomska struka,podoblast finansija da ne ne da
Čedomir Spasojević da EKONOMSKA ne ne ne ne
Duško Preradović da EKONOMSKA ne ne ne ne
Edin Pašić da Ekonomija i tržišni odnosi ne ne ne ne
Rijad Joldaš ne da ne ne da
Vedad Ćiber da arhitektonska struka da ne ne da


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Email Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
ADISA TOJAGA KAJAN da građevina da ne ne da
Gheorghe Badescu ne da FRICS ne ne ne
Irena Samardžić da gradjevinska struka da ne ne da
Milan Mirković da građevinska struka da ne ne da
Mirna Ljubović da Arhitektura da ne ne da
Miroslav Petrič ne da ne ne da
Mubera Pandža da Arhitektonska struka - enterijer ne ne ne ne
Tihomir Orečić da Gradjevina da ne ne da
Vesna Bukovac da Sudski veštak građ struke ne ne ne ne