Domaći članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandar Ilić da Građevinarstvo ne da ne
Aleksandar Ljuboja ne da da ne
Aleksandar Suslov ne ne ne ne
Aleksandra Marković da Mašinstvo ne ne ne
Aleksandra Rackov Simić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da da da
Bogdan Mišković ne da ASA da da
Branislav Radulović da Mašinska tehnika ne da da
BRANKA PAVLIC da GRAĐEVINARSTVO, PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEKRETNINA ne ne
Damir Prenković ne da da da
Danijela Ilic da Građevinarstvo/procena nekretnina da FRICS da da
Danijela Katić da prostorno planiranje, zaštita životne sredine i procena nepokretnosti ne da ne
Danijela Lazić ne ne ne ne
Danijela Nedeljković Stojakov ne da da da
Danijela Zečević da Građevinarstvo da da da
Dejan Arsenijević ne da MRICS da da
Dejan Stošić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da da da
Dejana Obradović ne da da da
Dragan Bošnjaković da Sudski veštak za oblast građevinarstva da da da
Dragan Vujčić da Građevinarstvo ne ne ne
Drago Soldat da Mašinstvo da da da
Duško Milićević da Građevinarstvo ne da da
Goran Pivnicki da Poljoprivreda-procena tržišne vrednosti ne MRICS da da
Gordana Petrović ne ne ne
Irena Ilin da da da da
Ivana Stanojević ne da da da
Ivica Jovanović ne da da da
Jasmina Biševac da Arhitektura -urbanizam,procena nepokretnosti ne ne
JASMINA DRAGUTINOVIĆ da EKONOMSKO FINANSIJSKA ne da ne
Jovana Zelić-Čiča ne da ne da
Kaća Lazarević ne ne ne
Katarina Glišić da visokogradnja, mostogradnja ne da ne
Ljiljana Bačić ne ne da ne
Ljiljana Ilić Andrejević ne ne da ne
Maja Canić Pecić da da da da
Marija Pavlović da Arhitektura da da da
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da MRICS da da
Milan Rakočević da Građevinarstvo da da da
Milica Adamović ne da da da
Milica Antic da Ekonomsko - finansijska oblast - porezi i doprinosi ne ne ne
Miljan Pavlović ne da da da
Miljana Benderać ne da ne ne
Miloje Madžarević da Procena vrednosti nekretnina ne ne ne
Miloš Trišović da izvođenje radova i procena vrednosti nekretnina ne da ne
Miodrag Mišljenović da da da da
Mirjana Mandić ne da da da
Mladen Sarić ne da da da
Nada Drndarević da Arhitektura da da da
NADEŽDA RADENKOVIĆ da građevinarstvo ne ne da
Nebojša Gajić da građevinarstvo (procena vrednosti i stanja objekata) ne da ne
Nebojša Milojević ne ne ne
Nedeljko Tica da Ekonomsko - finansijska oblast i oblast poljoprivrede i aktuarstva ne da ne
Nikola Harhaji ne da da ne
Ognjen Rogačev da Arhitektura-Procena vrednosti nepokretnosti da MRICS da da
Olga Đokić da Arhitektura, uža specijalnost izvodjenje arhitektonsko-gradjevinskih konstrukcija i gradj. zanatskih radova na objektima visokogradnje i procena tržišne vrednosti objekata da da da
Olivera Petronijević da Arhitektura - procena vrednosti nepokretnosti da da da
Rajko Antonić da Procena tržišne vrednosti nepokretnosti da da da
Ružica Banković da građevinarstvo, arhitektura da da da
Saida Ćatipović da Arhitektura - visokogradnja ne ne ne
SANJA SLADIĆ ne ne ne
Siniša Trifunović ne da da da
Slavenka Mitrović-Lazarević da Arhitektura da da da
Slobodan Stanković ne da da da
Snežana Damnjanović da Građevinarstvo da da da
Sonja Lavrov Marinković ne da da da
Sonja Mišković ne ne ne ne
Tatjana Kazancev Babić da Arhitektura da da da
Tatjana Vučinić da građevinarstvo ne ne
Tibor Bodolo da Mašinska tehnika da da da
Uroš Kokman ne da da da
Uroš Munjić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da da da
Uroš Novković da da MRICS da da
Vesna Stefanović ne da ASA da da
Vladimir Drašković da ne ne ne
Vladimir Santrač da Poljoprivreda ne da ne
Vladislav Ilić ne da RICS da da
Zdenka Bogataj da procena vrednosti nepokretnosti ne ne ne
Zoran Đurić da Građevinarstvo da da da
Zoran Jakovljević da Građevinarstvo da da da
Zoran Stanić da Građevinarstvo da da da


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandar Adam ne ne ne ne
Aleksandra Marković da Mašinstvo ne ne ne
Branislav Radulović da Mašinska tehnika ne da da
Dragan Karović da ne ne
Dragan Stanković da Mašinska tehnika ne ne da
Drago Soldat da Mašinstvo da da da
Ljiljana Bačić ne ne da ne
Marko Jakić da ne ne da
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da MRICS da da
Uroš Novković da da MRICS da da


Procena kapitala

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo ne ne ne
Bogdan Mišković ne da ASA da da
Branislav Radulović da Mašinska tehnika ne da da
Dragan Stanković da Mašinska tehnika ne ne da
Drago Soldat da Mašinstvo da da da
JASMINA DRAGUTINOVIĆ da EKONOMSKO FINANSIJSKA ne da ne
Jovana Zelić-Čiča ne da ne da
Nebojša Milojević ne ne ne
Uroš Novković da da MRICS da da
Vesna Stefanović ne da ASA da da
Vladimir Drašković da ne ne ne


Procena finansijskih sredstava

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo ne ne ne
Drago Soldat da Mašinstvo da da da
Nebojša Milojević ne ne ne
Vladimir Drašković da ne ne ne


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandar Zubenko da Građevinarstvo ne ne
Biljana Cvetković da Građevinarstvo ne ne
Bojan Branković da Ekonomska struka da ne da
Bojana Kostandinović da Građevinarstvo ne ne ne
Damir Dimitrijević ne ne ne
Darijo Hibert ne ne ne
Dejan Kokanović ne ne ASA ne
Dragan Milovanović ne ne ne ne
Goran Matijašević ne da ne ne
Goran Vujačić da ne da
Ištvan Molnar ne ne ne ne
Ivan Kitanović ne ne ne
Jelena Ilić ne ne ne ne
Jelena Ilić Cvetković ne ne ne
Jelena Petković ne ne ne ne
Jelena Savić-Ramić ne ne ASA ne ne
Jovana Đoković ne ne ne ne
Jovanka Puzović ne ne ne
Ljilja Oreščanin ne ne ne
Marko Popović da Mašine i oprema ne da
Milan Vujanović da Građevinarstvo ne ne
Milenko Šešum ne ne ne da
Milica Božović ne ne ne ne
Miloš Srećković ne ne ne
Milovan Martinović da Ekonomsko-finansijska ne ne
Mirko Despinić da ne ne ne
Nataša Vulićević ne ne ne ne
Nina Milenković ne ne ne ne
Olivera Radojković da Građevinarstvo ne ne
Petar Miučić ne ne ne
Petar Peslać ne ne ne
Rade Nejčev ne da ne da
Sandra Petrović Šarović ne ne ne ne
Savica Skoko ne ne ne
Sladjana Jovanović ne ne ne
Srboljub Srećković ne ne ne da
Stanimirka Svičević ne ne ne ne
Tatjana Otašević da Građevinarstvo ne ne
Vesna Kockar Četnik da ? ne ne
Vladimir Grabulov ne ne ne ne
Zoran Jovanović ne ne ne
Zoran Milovanović da Građevinarstvo ne ne ne
Zoran Petrović da Sudski veštak za oblast građevinarstva ne ne
Zoran Subotić da Građevinarstvo ne ne


Inostrani članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Adis Bašić da građevinko-arhitektonska struka ne ne ne
Adnan Mehmedagić da da ne da
Dragana Mrkela ne da ne da
Dženana Ulemić Hadžiabdić ne ne ne ne
Haris Dervišbegović ne ne ne ne
Jasmina Beganović-Zulum da arhitektonsko-gradjevinski radovi ne ne da
Jelena Čelan Kristan da Stalni sudski vještak arhitektonske struke ne ne ne
Kristina Planinić da konstrukterstvo i geotehnika da ne da
Maja Ferović da arhitektonsko-gradjevinski radovi ne ne da
Melita Bestvina da da ne da
Mihailo Rakočević ne da ne da
Milovan Marković da Mašinstvo ne ne ne
Miroslav Petrič ne ne ne da
Muharem Karamujić ne da MRICS ne da
Rajka Popović ne da ne da
Selma Morankić-Miljković da Građevinsko arhitektonska sturka ne ne ne
Svetlana Kastratović ne da ne da
Tamara Gredić da da ne da
Vedad Ćiber da Licenca broj: 01-05-3-1078-544/11 da ne da
Zoran Senić ne da ne da
Zulfija Skokić da arhitektonska struka ne ne ne


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Milovan Marković da Mašinstvo ne ne ne


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Adžic Milan ne ne ne
Aleksa Maliković ne ne ne
Dragutin Dinčić da STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE NEKRETNINA, OVLAŠTENI PROCJENITELJ, CERTIFICIRANI PROJEKTNI MENADŽER, ne ne
Dušan Milošević da da ne da
Đenana Pljevljaković da ne ne
Fajik Ekić ne ne ne
Gheorghe Badescu ne da FRICS ne ne
Irena Samardžić ne da ne da
Ljiljana Rakočević ne ne ne
Marija Orečić da sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina ne ne
Mia Ljesar ne ne ne ne
Milan Mirković ne da ne da
Milan Vukajlović da ne ne ne
Mubera Pandža da Arhitektonska struka - enterijer ne ne ne
Nadežda Lučić ne ne ne
Nadica Mladenovska-Krckoska ne da ne da
Nataša Gačević da Građevina da ne da
Nikoleta Pavićević ne ne ne
Olivera Grahovac da Gradjevina ne ne
Predrag Nikolić ne da ne da
Robert Vrabec ne da MRICS ne da
Slobodan Perović ne ne ne ne
Tihomir Orečić da Gradjevina da ne da
Vesna Bukovac da Sudski veštak građ struke ne ne