Domaći članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandar Ilić da procena vrednosti nepokretnosti, geodezija ne ne ne ne
Aleksandar Ljuboja ne da ne da da
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne da da
Bojan Špegar ne ne ne da ne
Damir Prenković ne da ne da da
Danijela Katić da prostorno planiranje, zaštita životne sredine i procena nepokretnosti ne ne da ne
Danijela Lazić ne ne ne ne ne
Dejan Arsenijević ne da MRICS ne da da
Dejan Stošić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne da da
Dragan Milovanović ne da ne da ne
Dragan Vujčić da Građevinarstvo ne ne da da
Duško Milićević da Građevinarstvo ne ne da da
Irena Ilin da građevinska struka da ne da da
Jasmina Dragutinović da EKONOMSKO FINANSIJSKA ne ne da ne
Jelena Ilić Cvetković ne ne ne da ne
Jovana Zelić ne ne ne ne da
Jovanka Puzović da arhitektura da ne da da
Kaća Lazarević ne ne ne ne
Katarina Glišić da visokogradnja, mostogradnja ne ne da ne
Ljiljana Bačić ne ne ne da ne
Marija Pavlović da urbanizam i procena nepokretnosti da ne da da
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da MRICS da da da
Milica Adamović ne da ne da da
Milica Antic da Ekonomsko - finansijska oblast - porezi i doprinosi ne ne ne da
Miljana Benderać da da ne da da
Mirjana Mandić ne da ne da da
Mirjana Mirković da Građevinarstvo - procene vrednosti građevinskih objekata ne ne ne ne
Mladen Sarić ne da ne da da
Nada Drndarević da Arhitektura da ne da da
Nebojša Gajić da građevinarstvo (procena vrednosti i stanja objekata) ne ne da ne
Nevena Miloradović ne ne ne ne ne
Nikola Mlinarević ne ne ne da ne
Olga Đokić da Arhitektura, uža specijalnost izvodjenje arhitektonsko-gradjevinskih konstrukcija i gradj. zanatskih radova na objektima visokogradnje i procena tržišne vrednosti objekata da ne da da
Olivera Radojković da Građevinarstvo da ne da da
Rade Nejčev ne da ne da da
Rajko Antonić da Procena tržišne vrednosti nepokretnosti da ne da da
Ružica Banković da građevinarstvo, arhitektura da ne da da
Snežana Damnjanović da Građevinarstvo da ne da da
Sonja Lavrov Marinković ne da ne da da
Tatjana Kazancev Babić da Arhitektura da ne da da
Tibor Bodolo da Mašinska tehnika da ne da da
Uroš Kokman ne da MRICS ne da da
Uroš Munjić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne da da
Vesna Stefanović ne da ASA ne ne da
Vladimir Drašković da ekonomsko-finansijska struka ne ne ne ne
Vladimir Santrač da Poljoprivreda ne ne da ne
Zagorka Gospavic da Gradjevinarstvo ne ne da ne
Zdenka Bogataj da procena vrednosti nepokretnosti ne ne da da
Zoran Đurić da Građevinarstvo da ne da da
Zoran Stanić da Građevinarstvo da ne da da


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandar Adam ne ne ne ne ne
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne da da
Dragan Karović da mašinska struka ne ne ne ne
Dragan Mučalov da sigurnost na radu ne ne ne ne
Dragan Stanković da Mašinska tehnika ne da ne da
Ljiljana Bačić ne ne ne da ne
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da MRICS da da da
Srboljub Srećković da mašinska tehnika ne da ne da
Tanja Savic ne ne ne ne ne


Procena kapitala

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne da da
Dragan Stanković da Mašinska tehnika ne da ne da
Jasmina Dragutinović da EKONOMSKO FINANSIJSKA ne ne da ne
Jovana Zelić ne ne ne ne da
Vesna Stefanović ne da ASA ne ne da
Vladimir Drašković da ekonomsko-finansijska struka ne ne ne ne


Procena finansijskih sredstava

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo da ne da da
Vladimir Drašković da ekonomsko-finansijska struka ne ne ne ne


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Aleksandar Zubenko da Građevinarstvo ne ne ne ne
Aleksandra Rackov Simić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne da da
Biljana Cvetković da Građevinarstvo ne ne ne ne
Bogdan Mišković ne da ASA ne ne da
Bojana Kostandinović da Građevinarstvo ne ne ne da
Branislav Radulović da Mašinska tehnika ne ne da da
BRANKA PAVLIC da GRAĐEVINARSTVO, PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEKRETNINA ne ne da ne
Damir Dimitrijević ne ne ne ne
Danijela Ilic da Građevinarstvo/procena nekretnina da FRICS ne da da
Danijela Zečević da Građevinarstvo da ne da da
Darijo Hibert ne ne ne ne
Dejan Kokanović ne ne ASA ne ne
Dragan Bošnjaković da Sudski veštak za oblast građevinarstva da ne da da
Dragan Milić da Sudski veštak ekonomsko – finansijske struke ne ne da ne
Drago Soldat da Mašinstvo da ne da da
Goran Matijašević ne da ne da da
Goran Vujačić da mašinska struka ne ne ne da
Ištvan Molnar ne ne ne ne ne
Ivan Kitanović ne ne ne ne ne
Ivana Stanojević da arhitektonska struka da ne da da
Ivica Jovanović ne da ne da da
Jelena Ilić ne ne ne ne ne
Jelena Jovanović da arhitektura ne ne ne ne
Jelena Petković ne ne MRICS ne ne ne
Jovana Matrak ne ne ne ne ne
Ljilja Oreščanin ne ne ne ne
Ljiljana Ilić Andrejević da zaštita životne sredine i gradjevinarstvo-konstrukcije, procena vr. nepokretnosti i sanacija štete na objektima ne ne da ne
Maja Canić Pecić da da ne da da
Marko Jakić da ne ne ne da
Marko Popović da Mašine i oprema ne MRICS ne ne da
Milan Rakočević da Građevinarstvo ne ne ne da
Milica Kapuran ne da ne da da
Miljan Pavlović da ekonomsko-finansijska: revizija i računovodstvo i procena vrednosti kapitala i imovine da ne da da
Miloš Srećković ne ne ne ne ne
Miloš Trišović da izvođenje radova i procena vrednosti nekretnina ne ne da ne
Milovan Martinović da Ekonomsko-finansijska ne ne ne ne
Miodrag Mišljenović da Građevinarstvo - konstrukcije da ne da da
Mirko Despinić da ne ne da ne
Nebojša Milojević da Ekonomsko-finansijska oblast da ne ne da
Nedeljko Tica da Ekonomsko - finansijska oblast i oblast poljoprivrede i aktuarstva ne ne da ne
Nikola Harhaji ne da ne da da
Nina Milenković ne ne ne ne ne
Ognjen Rogačev da Arhitektura-Procena vrednosti nepokretnosti da MRICS ne da da
Olivera Petronijević da Arhitektura - procena vrednosti nepokretnosti da ne da da
Petar Miučić ne ne ne ne ne
Petar Peslać ne da ne ne da
Saida Ćatipović da Arhitektura - visokogradnja da ne da da
Simo Galavić ne ne ne da ne
Siniša Trifunović ne da MRICS ne da da
Slavenka Mitrović-Lazarević da Arhitektura da ne da da
Slobodan Stanković ne da ne da da
Stanimirka Svičević ne ne ne ne da
Tanja Đurčević da arhitektura ne ne ne ne
Tatjana Otašević da Građevinarstvo ne ne ne
Uroš Novković da sudski veštak sa užom specijalnosti procena vrednosti nepokrentosti,pokretnosti i kapitala,vrednosti kapitala da FRICS ne da da
Vanja Petković da ekonomsko finansijska oblast ne ne ne ne
Vesna Kockar Četnik da arhitektonska struka ne ne ne ne
Vladimir Grabulov ne ne ne ne ne
Vladislav Ilić da nepokretnosti i mašine da RICS ne da da
Vladislav Zekić da Sudski veštak ekonomsko-finansijske struke ne ne da ne
Zoran Jakovljević da Građevinarstvo da ne da da
Zoran Petrović da Sudski veštak za oblast građevinarstva ne ne da ne
Zoran Subotić da Građevinarstvo ne ne ne


Inostrani članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Adis Bašić da građevinko-arhitektonska struka ne ne ne ne
Adnan Mehmedagić da arhitektonska struka da ne ne da
AIDA ĆIBER ne ne ne ne ne
Aleksa Maliković ne da ne ne ne
Armin Đozić da Konstrukterstvo i geotehnika ne MRICS ne ne ne
Dženana Ulemić Hadžiabdić da arhitektura ne ne ne ne
Haris Dervišbegović ne da ne ne da
Jasmina Beganović-Zulum da arhitektonsko-gradjevinski radovi ne ne ne da
Jelena Čelan Kristan da Stalni sudski vještak arhitektonske struke ne ne ne ne
Jelena Obradović Balavac da arhitektonsko-građevinski radovi da ne ne da
Kristina Planinić da konstrukterstvo i geotehnika da ne ne da
Maja Ferović da arhitektonsko-gradjevinski radovi ne ne ne da
Mihailo Rakočević ne da ne ne da
Milovan Marković da Mašinstvo da ne ne ne
Nikoleta Pavićević ne ne ne ne
Rajka Popović da gradjevinske struke da ne ne da
Samra Imamović da gradjevinska oblast - visokogradnja i geotehnika ne ne ne da
Selma Morankić-Miljković da Građevinsko arhitektonska sturka ne ne ne da
Svetlana Kastratović ne da ne ne da
Tamara Gredić da građevinska struka da ne ne da
Vahida Žujo da građevinarstvo da ne ne da
Zulfija Skokić da arhitektonska struka da ne ne da


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
Milovan Marković da Mašinstvo da ne ne ne


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA ISO DRŽ.LIC. Akreditovani NUPS
ADISA TOJAGA KAJAN da građevina da ne ne ne
Adžic Milan da gradjevinska struka-visokogradnja da ne ne ne
Đenana Pljevljaković da ne ne ne
Gheorghe Badescu ne da FRICS ne ne ne
Irena Samardžić da gradjevinska struka da ne ne da
Ljiljana Rakočević ne ne ne ne
Mia Ljesar ne ne ne ne ne
Milan Mirković da građevinska struka da ne ne da
Mirna Ljubović da Arhitektura ne ne ne ne
Miroslav Petrič ne da ne ne da
Mubera Pandža da Arhitektonska struka - enterijer ne ne ne ne
Nadežda Lučić ne da ne ne ne
Nadica Mladenovska-Krckoska ne da ne ne da
Olivera Grahovac da Gradjevina da ne ne ne
Rijad Joldaš ne da ne ne da
Tihomir Orečić da Gradjevina da ne ne da
Vedad Ćiber da arhitektonska struka ne ne ne da
Vesna Bukovac da Sudski veštak građ struke ne ne ne