Upravni odbor NUPSa odlučuje o prijemu kandidata u članstvo. Molimo zainteresovane, licencirane procenitelje, da podnesu svoje zahteve tj apliciraju za članstvo najmanje 20 dana pre krajnjeg roka za sticanje članstva u akreditovanom udruženju kao zakonske obaveze.

Opšti podaci

Korisnički login *
Inostrani član Da   Ne
Zemlja
Ime i prezime *
Pol
Godina rođenja
JMBG
CV
NUPS troškove izmiruje Ja   Firma
Naziv firme
PIB
Ulica i broj
Grad

Kontakt informacije

Primarni email *
Sekundarni email
Mobilni telefon 1
Mobilni telefon 2
Poslovni telefon 1
Poslovni telefon 2
Kućni broj telefona
Kućna adresa
Grad

Podaci o firmi

Naziv firme
Ulica i broj
Mesto firme
Funkcija u firmi

Škola, struka

Stepen stručne spreme
Postavite diplomu
Škola/Struka

Sertifikacija

Sudski veštak Da   Ne
Oblast veštačenja
Postavi dokument
Državna licenca Da   Ne
Broj državne licence
REV sertifikat Da   Ne
Broj REV sertifikata
Postavi REV sertifikat
RICS sertifikat Da   Ne
Broj RICS sertifikata
Postavi RICS sertifikat
ASA sertifikat Da   Ne
Broj ASA sertifikata
Postavi ASA sertifikat
Sekcija
Pretežne svrhe

Ostali podaci

Strani jezici
Da li ste član drugih udruženja procenitelja i\ili sličnih organizacija, navedite kojih
Podaci o pokrenutim i završenim postupcima za utvrđivanje odgovornosti u oblasti procena u sudovima i Republici Srbiji ili sudovima u inostranstvu. Navesti
Da li ste saglasni da budete u registru članova na sajtu NUPS-a Da   Ne

Da bi nastavili dalje sa registracijom, potrebno je da pročitate i da prihvatite saglasnost. (Kliknite ovde da bi videli saglasnost)

Prihvatam   Ne prihvatam

IZJAVA O PRIHVATANjU POŠTOVANjA ETIČKOG KODEKSA I
PRIHVATANJU OBAVEZA O PROFESIONALNOM PONASANJU ČLANA NUPS-a

Nacionalnom Udruženju Procenitelja Srbije pristupam dobrovoljno. 

Prihvatam Statut udruženja i prihvatam prava i obaveze definisane u Statutu NUPS-a. 

Obavezujem se na poštovanje Pravilnika o članstvu.

Upoznat(a) sam i prihvatam činjenicu da ne mogu istovremeno biti član drugog udruženja procenitelja u Srbiji, u skladu sa Članom br.12 Pravilnika o članstvu, i upoznat(a) sam i prihvatam posledice koje može da prouzrokuje dobrovoljno istupanje iz članstva ili isključenje iz članstva i te posledice svesno prihvatam.

Upoznat(a) sam sa odredbama Etičkog kodeksa NUPSa i prihvatam da se rukovodim njegovim odredbama i da ih primenjujem u obavljanju svog rada.

Upoznat(a) sam sa odredbama Disciplinskih mera i prihvatam ispunjenje disciplinskih mera prema odluci nadležnog organa NUPS-a.

Upoznat(a) sam sa uzrocima za isključenje iz članstva NUPS-a, u skladu sa Članom 32. Pravilnika o članstvu i svesno ih prihvatam kao i sve posledice isključenja iz članstva.

Izjavljujem da prihvatam obaveze profesionalnog ponašanja:

 • Da ću obavljati svaku aktivnost preduzetu na profesionalnom planu, kako na vršenju procena vrednosti tako i na:
 • 1. mentorstvu/savetovanju u oblasti procena vrednosti,
 • 2. pripremi i održavanju seminara u oblasti procena vrednosti,
 • 3. pripremi i održavanju stručnih predavanja u oblasti procena vrednosti i/ili
 • 4. aktivno učešće na stručnim skupovima relevantnim za oblast procena vrednosti
 • savesno, pošteno i nepristrasno, uz potpunu odgovornost za svoje odluke, uz potpunu samoevaluaciju kompetentnosti kojom raspolažem, te da se neću ponašati na način koji bi degradirao ugled profesije koji su izgradile moje kolege i udruženje NUPS čiji sam član, niti ću preduzimati aktivnosti označene pod 1,2,3,4 bez prethodnog konsultovanja sa Edukativnim odborom NUPS.
 • da ću se učtivo, sa poštovanjem, bez diskriminacije odnositi prema kolegama proceniteljima i poslodavcima,
 • da neću podsticati niti pomagati druge da tokom profesionalnog rada krše načela uspostavljena etičkim kodeksom procenitelja,
 • da ću javno ukazivati na sve slučajeve nezakonitog i neetičkog ponašnja i kršenja pravila etičkog kodeksa procenitelja,
 • da ću se u svom profesionalnom radu pridržavati svih standarda i načela utvrđenih etičkim kodeksom, i standarima profesije koji se implementiraju u NUPSu,
 • da ću promovisati Etički kodeks NUPS a u cilju unapređenja svesti o principima tih kodeksa i značaja njihovog pridržavanja u zaštiti profesije,
 • da ću u svakom trenutku održavati visoke standarde časnosti i integriteta i sprovoditi svoje aktivnosti na način koji nije štetan po klijenta, javnost, kolege procenitelje i NUPS,
 • da ću u svakom trenutku vršiti evaluaciju sukoba interesa prilikom mojeg angažovanja kod drugih udruženja/organizacija/instituta sa istim ili sličnim ciljevima u Srbiji, koji bi mogao proisteći iz činjenice da sam član NUPS-a i da je u skladu sa Statutom NUPS-a moja obaveza da doprinosim razvoju NUPS-a i zajedno sa ostalim članovima NUPS-a izgrađujem kredibiltet udruzenja ciji sam clan. U slucaju nedoumice u vezi sukoba interesa u svakom konkretnom slucaju, obraticu se clanovima Upravnog odbora NUPS-a I sa njima podeliti svoju nedoumicu.

NAPOMENA: NUPS je na svojoj Skupštini usvojio etički kodeks ponašanja članova.
Etičkim kodeksom definisani su etički standardi ponašanja na koje se obavezuju članovi udruženja.
Usvajanjem i primenom etičkog kodeksa stvaraju se uslovi za uspešnu izgradnju poverenja između procenitelja i korisnika procena.

×