Kodeks

Kodeks profesionalne etike članova “NUPS” je skup pravila o dužnostima i pravima članova Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije NUPS, zasnovanih na posebnoj vrsti i visokom stepenu njihove profesionalne i moralne odgovornosti.

Izvod iz kodeksa:

 • Članovi će raditi u najboljem interesu subjekata i društva u celini čak i ukoliko je to u suprotnosti sa ličnim interesima člana.
 • Članovi Udruženja će nastaviti sa stručnim usavršavanjem i treningom da bi bolje razumeli i zastupali interese profesije.
 • Članovi Udruženja će u svakom trenutku poštovati i voditi računa o radnoj praksi, a takođe i svim pravnim, etičkim i regulatornim propisima vezanim za procenu kao i zaštitu tajnosti podataka dobijenih tokom procene.
 • Sud časti Udruženja uočava i sankcioniše nepošteno ponašanje i nepridržavanje kodeksa, na osnovu: prijave drugog člana, kolege, ili kada je povreda jasno uočljiva u praksi.

Statut

Statutom u skladu sa Zakonom regulišu se sledeća pitanja:

 • ciljevi i zadaci udruživanja i način njihovog ostvarivanja;
 • naziv, sedište i javne oznake (pečat, štambilj, memorandum i drugo);
 • oblik udruživanja i unutrašnja organizacija;
 • uslovi i način učlanjivanja, prestanak članstva i prava obaveze i odgovornosti članova;
 • organi udruženja i njihova prava obaveze i odgovornosti;
 • javnost u radu;
 • zastupanje i predstavljanje;
 • sticanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima;
 • udruživanje u druge oblike udruživanja i učlanjivanje u međunarodne organizacije;
 • način donošenja izmena i dopuna statuta;
 • način donošenja odluke o prestanku organizacije;
 • način raspolaganja imovinom u slučaju prestanka rada udruženja;
 • ostale odredbe.

Misija

NUPS je prva dobrovoljna asocijacija profesionalnih procenitelja. Udruženje postoji i radi u korist svojih članova i nastoji da primenjuje najviše svetske standarde profesionalizma u struci.
Udruženje prezentuje poglede Svetskih profesionalnih asocijacija procenitelja IVS i TEGoVA i potpisuje striktna pravila ulaska u članstvo u skladu sa pravilima etičkog kodeksa. Ta pravila svi članovi moraju poštovati.

Misija NUPS-a podrazumeva:

 • Promociju interesa povezanih s nekretninama, kapitalom i opremom
 • Predstavljanje stavova svojih članova
 • Podsticanje rada po pravilima etičkog kodeksa
 • Postupanje po visokim profesionalnim standardima
 • Lobiranje za reformu Zakonodavstva
 • Podsticanje i uspostavljanje strukovnih kontakata
 • Razvoj veština članova
 • Osnivanje internacionalnih starteških saveza
 • Doprinos razvoju tržišne ekonomije u Srbiji

Pravilnik o članstvu