Danijela Ilic Anfas_aDanijela Ilić, predsednik udruženja
Email: danijela.ilic@procenitelji.org.rs

Boris Begenišić, sekretar Udruženja
Email: office@procenitelji.org.rs

NUPS je udruženje građana, ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz zakona i Statuta.

  • Organi NUPS-a su Skupština i Upravni odbor.
  • Najviši organ upravljanja NUPS-a je Skupština, koju čine svi njegovi članovi državljani Srbije.
  • Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva Skupština.
  • NUPS predstavlja i zastupa Predsednik.
  • NUPS ima formirane Disciplinsku komisiju, Edukativni odbor, Komisiju za praćenje kontinualnog usavršavanja i Komisija za proveru usaglašenosti rada licenciranih procenitelja sa Nacionalnim standardima i kodeksom etike

Članovi upravnog odbora:

– Danijela Ilić – Predsednik UO

– Ivana Stanojević, Direktor sekcije za procenu vr. nepokretnosti

– Goran Vujačić – Direktor sekcije za sudske veštake i direktor sekcije za procenu vrednosti opreme

– Vule Mizdraković, Direktor sekcije za procenu kapitala