Zoran Stanić, master građevinski inženjer, sertifikovani procenitelj nekretnina – REV. Rođen je 1957. godine u Novom Sadu, gde je završio školovanje i gde danas živi i radi. Član je NUPS-a u kontinuitetu od 2010. godine.
Nakon kursa održanog početkom 2011. u organizaciji NUPS/ANEVAR, stekao je sertifikat i ispunio jedan od potrebnih uslova za zvanje REV, koje je dobio u jesen 2012. godine, među prvih pet članova u Srbiji koji su stekli REV sertifikat.
Na početku karijere, bavio se sudskim i vansudskim veštačenjima, tako da je prvi put upisan u registar sudskih veštaka još 1986. godine, što traje i danas. Nakon odlaska iz „Zavoda za sudska veštačenja“ u Novom Sadu, 1990. godine osnovao je Biro za veštačenje “Z-STING”, a 2012. godine, osniva i postaje direktor „Biro ST-ING pro” d.o.o. iz Novog Sada. Oba pravna lica postoje i posluju i danas, i veoma su prepoznatljiva na tržištu, bilo da se radi o sudskim i vansudskim veštačenjima, ili o procenama.
Od kraja 2000. pa do sredine 2002. godine, paralelno sa poslovima veštačenja, učestvovao je u programu EAR (European Agency for Reconstruction) na projektu “Gradovi i škole za demokratiju” (Towns & Schools for Democracy Programme), gde je u sklopu International Management Group (IMG) bio direktor kancelarije za Vojvodinu (Area Office Novi Sad).
Tokom 2002. godine, počeo je aktivnije da se bavi procenama svih vrsta i tipova nepokretnosti i ostvaruje poslovne kontakte sa vodećim bankama u Srbiji. Trenutno, nalazi se na listi „prihvatljivih procenitelja“ u 17 banaka, sa različitim limitima procena nepokretnosti. Osim toga, nalazi se i na listi „Fonda za razvoj Republike Srbije“ i „Razvojnog fonda Vojvodine“. Aktivno učestvuje i na seminarima u organizaciji „Udruženja banaka Srbije“. Kao procenitelj, učestvovao je nekoliko puta i u projektima organizacije „GIZ-AMBERO“.
Nakon što je dugo očekivani „Zаkоn o prоcеnitеlјimа“ usvојеn krајеm 2016. gоdinе, u martu 2017. godine, prijavio se na јаvni kоnkurs za izbor članova „Stručnog odbora“ koji je raspisalo Ministarstvo finansija Republike Srbije. Nakon sprovedene procedure, izabran je, zajedno sa još 5 članova koji se biraju na osnovu javnog poziva, na period od četiri godine. Na konstitutivnoj sednici Stručnog odbora, održanoj u Beogradu dana 11.04.2017. godine, većinom glasova članova odbora, izabran je za prvog Predsednika Stručnog odbora, sa jednogodišnjim mandatom.

Jelena Ilić je, u Avgustu 2016, diplomirala na Oxford Brookes Univerzitetu u Oxfordu gde je dobila zvanja Magistar nauka iz oblasti Nekretnina (MSc Real Estate). Osnovne studije je završila u Beogradu na Univerzitetu Singidunum gde je studirala i dobila zvanje diplomirani ekonomista – menadžer za marketing i trgovinu.
Od Oktobra do Decembra 2014. godine pohađala je edukativni program „Procena nekretnine“ koje je organizovao NUPS, i član je NUPS-a od 2014. godine. Ovaj program, zajedno sa iskustvom na procenama nekretnina koje je sticala u periodu od 2011. do 2015.godine, pomogao joj je da uspešno magistrira na jednom od najprestižnijih internacionalnih fakulteta za ovu oblast.
Krajem 2014.godine volonterski doprinosi NUPS-u kroz obavljanje poslova asistenta za marketing i ti promovišući aktivnosti NUPS-a putem društvenih mreža.

Vladimir Cvetinović, direktor odeljenja za procene vrednosti u beogradskoj kancelariji NAI atrium postao je član RICS (skraćenica od Royal Institution of Chartered Surveyors), vodeće svetske organizacije koja okuplja preko 100.000 profesionalnih članova. RICS je osnovan 1868. u Londonu i danas je vodeća svetska organizacija koja postavlja standarde i čiji su članovi visoko rangirani profesionalni procenitelji na svim poljima.

U NAI atrium-u ističu da je Vladimir Cvetinović iskusan profesionalac koji je svoju karijeru gradio u kompanijama kao sto su FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group, Delta Sport, i EFG Property Services. Od početka 2012. pridružio se kompaniji i vrlo brzo postao direktor odeljenja za procene vrednosti.
Vladimir Cvetinović je takođe i akreditovani član Nacionalnog Udruženja Procenitelja Srbije kao i član TEGoVA organizacije i poseduje REV (Recognized European Valuer) sertifikat. Iskustvo od skoro osam godina u proceniteljskom poslu Vladimir je krunisao međunarodnim sertifikatima kao i magistraturom na Građevinskom fakultetu Subotica univerziteta u Novom Sadu.

Slavenka Mitrović Lazarević, diplomirala na beogradskom Arhitektonskom fakultetu 1993.
Vlasnik Ateljea Mitrović d.o.o., Društva za projektovanje i veštačenja
od 1995. samostalno radi kao odgovorni projektant
od 1997. registrovani sudski veštak za građevinarstvo u tadašnjem Opštinskom sudu Sremska Mitrovica
od 2003. licenca Inženjerske Komore za projektovanje
od 2006. licenca Inženjerske komore za izvodjenje radova
od 2007. licenca Inženjerske komore za urbanizam
2013. položila kurs Inženjerske komore za energetsku efikasnost i stekla licencu Inženjera energetske efikasnosti
2013. Društvo „Atelje Mitrović“ d.o.o. registrovano kao pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova veštačenja u Ministarstvu pravde Srbije, kao jedino takvo u Sremu
2013. položila u NUPS kurs za procenitelje
2013. završila dvogodišnje specijalističke akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u novom Sadu, departman za Arhitekturu i urbanizam sa odbranom rada „Uslovljenost planiranja gradova demografskom gustinom u Sremu“, jedne od tema značajnih za Održivi urbanizam, kojim se bavi sve vreme postdiplomskih studija
2013. dobila status REV
2013. zajedno sa grupom kolega sa postdiplomskih studija dobila nagradu „Ranko Radović“ u kategoriji najbolje arhitektonske izložbe u 2013.