Poštovani,

Iskoristite mogućnost da steknete jedan od uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA, CBV i evropski priznate oznake REV-BV za procenitelje kapitala/poslovanja.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da nastavljamo sa održavanjem edukativnog programa „iiBV – kursevi za procenu vrednosti kapitala/poslovanja“ u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS  u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procenu vrednosti poslovanja/kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za edukaciju u proceni kapitala/poslovanja i to na SRPSKOM JEZIKU. 

Održavanje iiBV 102 – Prihodovni pristup na srpskom jeziku je planirano u februaru 2024, po sledećem rasporedu:  

Datum Dan
8. februar četvrtak
9. februar petak
12. februar ponedeljak
13. februar utorak

Kurs će biti održan putem online platforme – ZOOM.

Sav materijal i predavanja su na srpskom jeziku, prezentovani od strane predavača, Zvonimira Petrovića ASA MRICS CEIV, sertifikovanim od strane iiBV.

Agendu programa i prijavni formular možete pronaći u nastavku: Agenda iiBV 102  i FormularPrijave-ApplicationForm-iiBV102 2024

Edukativni program iiBV 102 – Prihodovni pristup je priznat od strane Američkog udruženja procenitelja – ASA. Uspešan završetak ovog kursa je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA ili CBV za procenitelje kapitala.

Napominjemo da prema putanji za sticanje ASA odslušani edukativni programi iiBV 101, 102, 103 i 105 i uspešno položeni ispiti na kraju svakog edukativnog programa predstavljaju jedan od uslova za apliciranje  za ASA profesionalnu oznaku kod međunarodne, Američke asocijacije procenitelja – ASA, kao i jedan od uslova za sticanje evropski priznate oznake REV-BV za procenitelje kapitala/poslovanja.

Obezbedite na vreme svoje učešće na edukaciji slanjem popunjenog prijavnog formulara na office@procenitelji.org.rs

! U novembru 2022. NUPS je stekao mogućnost da izdaje TEGOVA REV-BV sertifikate u Srbiji. REV-BV (Recognised European Business Valuer) je znak izvrsnosti u proceni vrednosti poslovanja/kapitala. Uslove za sticanje REV-BV u zavisnosti od prethodnog iskustva, univerzitetskog obrazovanja i dodatnog usavršavanja u oblasti finansija, ekonomije, procena možete pogledati u REV-BV programu u dokumentu u nastavku: REV-BV Program – RECOGNISED EUROPEAN BUSINESS VALUER SRB


SADRŽAJ I TEME EDUKATIVNIH PROGRAMA ZA PROCENU KAPITALA/POSLOVANJA

– u organizaciji NUPSa i u saradnji sa iiBV –

 

NUPS 100 – Finansijsko izveštavanje i uvod u procenu kapitala/poslovanja – prof. dr Vule MIzdraković

iiBV 101 – Principi procene vrednosti kapitala/poslovanja
iiBV 102 – 
Prihodovni pristup

iiBV 103 – Studija slučaja i finansijski model
iiBV 105 – Procena vrednosti nematerijalnih sredstava

 

UVOD U PROCENU KAPITALA/POSLOVANJA – finansijsko izveštavanje

Ovaj kurs će polaznike uvesti u svet računovodstva, ciljeve, rezultate i korisnike rezultata rada računovodstva. Zakonska i profesionalna regulativa iz oblasti finansijskog izveštavanja će biti ukratko analizirana sa aspekta obaveznosti obelodanjivanja i raspoloživosti finansijskih informacija. Fokus će dalje biti pomeren ka finansijskim izveštajima, kao osnovnim rezultatima rada računovodstva.

Polaznici će nakon pohađanja ovog kursa imati prilike da:

– razumeju svrhu svakog finansijskog izveštaja pojedinačno;

– upoznaju se sa sadržajem finansijskih izveštaja, mehanikom njihovog sastavljanja i međusobnom uslovljenošću;

– koriste i interpretiraju revizorski izveštaj, kao sastavni deo godišnjeg obračuna;

– izvrše proveru podataka, razumeju značenje osnovnih finansijskih pozicija i izvrše horizontalnu i vertikalnu analizu pojedinih izveštaja;

– izračunaju i protumače značenje svih grupa finansijskih pokazatelja (likvidnosti, profitabilnosti, zaduženosti, poslovne aktivnosti i tržišne vrednosti);

– razumeju vezu između tržišne vrednosti hartija od vrednosti i finansijskih izveštaja (finansijskog izveštavanja);

– ocene kvalitet poslovanja posmatranog privrednog društva; i

– razumeju na koji način rezultate analize finansijskih izveštaja možemo koristiti u postupku procene vrednosti kapitala privrednog društva.

 

iiBV 101 kurs – Uvod u principe procene kapitala/poslovanja

Cilj kursa iiBV 101 je da upozna polaznika sa različitim vrstama analiza koje su uobičajene u sveobuhvatnom postupku procene vrednosti kapitala.

Dva bitna koncepta koja preovlađuju u ovom kursu su procena rasta i procena rizika. U postupku analize kompanije koja je predmet procene, analize pripadajuće industrije i makroekonomije, razmatraju se kvalitativni rizici, kao i kvantitativni rizici kroz analizu finansijskih pokazatelja.

Rast predmetne kompanije se procenjuje u okviru izrade projekcije, kao i prilikom selekcije tržišnih multiplikatora u primeni Tržišnog pristupa u proceni – direktnog poređenja.

Kurs iiBV 101 pokriva dva, od ukupno tri pristupa proceni: tržišni pristup – metod poređenja transakcija i uporedivih kompanija i troškovni pristup – metod neto imovine.

Treći pristup u proceni, prihodovni pristup, je tema narednog kursa – iiBV 102.

Teme pokrivene edukativnom programu – iiBV 101, uključuju:

 • Proceniteljska praksa
 • Fundamentalni principi procene
 • Standardi za procenu
 • Zadatak i angažovanje procenitelja
 • Kvalitativna analiza – Makroekonomska i industrijska analiza
 • Kvantitativna analiza – Finansijska analiza kompanije
 • Tržišni pristup u proceni
 • Troškovni pristup proceni
 • Etički standard i kodeks rada procenitelja

 

iiBV 102 kurs – Prihodovni pristup i cena kapitala

Kurs iiBV 102 obrađuje prihodovni (prinosni) pristup u proceni kapitala/poslovanja, uključujući i određivanje diskontne stope.

Cilj 102 kursa je da poveže koncepte i alatke obrađene u okviru iiBV 101 (Uvod u principe procene kapitala) sa prihodovnim pristupom u proceni, kao i da stekne osnovna znanja za određivanje diskontne stope kao cene kapitala.

Nakon završetka ovog kursa, polaznik će biti upoznat sa sva tri pristupa u proceni.

Kurs iiBV 102 će takođe uvesti nove koncepte kojim se uspostavlja korelacija između različitih pristupa u proceni i donošenje zaključka o procenjenoj vrednosti kapitala.

Polaznici bi trebalo nakon ovog kursa da ovladaju fundamentalnom teorijom i veštinama koje podržavaju primenu prihodovnog pristupa u proceni.

Sadržine kurseva iiBV 101 i iiBV 102 predstavljaju osnovna znanja o proceni koja su opšte prihvaćena u proceniteljskoj praksi širom sveta.

Razumevanjem i prihvatanjem fundamentalnih koncepata, teorija i veština primene prihodovnog pristupa polaznici bi trebalo da budu osposobljeni da prilagode teoriju izazovima i specifičnostima tržišta i zemalja u kojima rade procenu.

 

Teme pokrivene u ovom kursu – iiBV 102, uključuju:

 • Sumarni pregled prihodovnog pristupa u proceni
 • Povezanost između analize kompanije i industrije, i cene kapitala kompanije
 • Istorijska finansijska analiza i projekcije
 • Neto novčani tokovi vs. investirani novčani tokovi
 • Teorija izračunavanja cene kapitala
 • Primena tzv. Capital Asset Pricing Modela (CAPM)
 • CAPM na volatilnim tržištima
 • Rizik zemlje i kvantifikovanje u CAPM modelu
 • Modeli kapitalizacije i diskontovanja
 • Primena diskonta i premija u prihodovnog pristupu
 • Korelacije između sva tri pristupa i zaključak o procenjenoj vrednosti

 

iiBV 103 kurs – Procena vrednosti kapitala sveobuhvatna studija slučaja

Ovo je krovni kurs koji primenjuje teoriju savladanu na kursevima iiBV101 i 102 na set od tri studije slučaja uključene u međunarodnu industriju auto delova (dva manja slučaja i jedan glavni). Predmetne kompanije će biti analizirane u grupnom studentskom radu.

Svrha ovoga kursa je da obezbedi studentima priliku da rade na aktuelnom setu materijala studija slučajeva koji prati sve korake angažovanja na proceni, od inicijalnih kontakata do izračunavanja i rekonsilijacije vrednosti u zaključku.

Pretpostavlja se da su studenti uspešno završili iiBV 101 i iiBV 102 i da su spremni da implementiraju svoje znanje na aktuelne slučajeve. Cilj pohađanja iiBV 103 je da pomogne polaznicima da razviju situacionu svest o tome kada i zašto da primene svoje proceniteljsko znanje.

 

iiBV 105 kurs – Procena nematerijalnih sredstava

Svrha ovog edukativnog programa je fokusiranje na principe i IFRS probleme koji se javljaju prilikom procene nematerijalnih sredstava. Kurs je otvoren za sve, iako je preporučljivo da učesnici imaju predznanja o finansijskom izveštavanju i da imaju najmanje 2 godine iskustva u proceni kapitala, uključujući i procene nematerijalnih sredstava.

Cilj kursa je da studentima pruži sveobuhvatno razumevanje pristupima procene nematerijalnih sredstava.

U svrhu pripreme kursa učesnicima se savetuje da pročitaju (a) the AICPA Practice Aid entitled “Assets Acquired to Be Used in Research and Development Activities”, Working Draft Released November 18, 201, kao i (b) The Appraisal Foundation, Best Practices for Valuations in Financial Reporting: Intangible Asset Working Group, “The Identification of Contributory Assets and the Calculation of Economic Rents”, issued May 31, 2010.