edukacija2

Radi sprovođenja svog primarnog strateškog cilja, razvoj kompetentnosti procenitelja u Srbiji, NUPS organizuje relevantnu strucnu obuku i kontinuiranu edukaciju procenitelja iz oblasti procene kapitala, nekretnina i masina i opreme. Kontinuirana edukacija je baziranu na međunarodno prepoznatim standardima procene i, za one procenitelje za koje je to relevantno, na Nacionalnim standardima za procenu nekretnina. NUPS sprovodi sve napred navedeno uz tehnicku podrsku CERP d.o.o, preduzeca ciji je osnivac NUPS.
Nastavni plan za procenitelje nekretnina je baziran na Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji i u saglasnosti je sa kriterijumima i zahtevima međunarodno prepoznatih organizacija za procenitelji nekretnina, koji kasnije omogućava polazniku da, uz obezbeđenje dodatnih uslova, stekne i evropsku oznaku kompetentnosti procenitelja nekretnina, REV.
Nastavni plan za procenitelje mašina, opreme i postrojenja je baziran na kriterijumima i zahtevima međunarodno prepoznatih organizacija za procenitelji za tu oblast , koji kasnije omogućava polazniku da, uz obezbeđenje dodatnih uslova, stekne i ISO 17024.
Nastavni plan za procenitelje kapitala se sprovodi u saradnji sa iiBV i baziran na kriterijumima i zahtevima međunarodno prepoznatih organizacija za procenitelje za tu oblast, koji kasnije omogućava polazniku da, uz obezbeđenje dodatnih uslova, stekne i članstvo u ASA.
NUPS je ugovorm sa TEGoVA organizacijom, datiran 10.11.2012, stekao AMA (Awarding member Association) i mogućnost da izdaje REV profesionalnu oznaku.
NUPS je 28.09.2016 stekao ISO 29990 sertifikat, kao trening i ispitni centar za oblast procena mašina, opreme i postrojenja. U saradnji sa Staregister, USA, omogućava proceniteljima da steknu ISO 17024 za procenu mašina, opreme i postrojenja.
NUPS je rešenjem Ministarstva finansija broj 153-00-158/2017-16 upisan u imenik Organizatora stručne obuke za sticanje državne licence procenitelja nepokretnosti.
U svakom od edukativnih programa materijal je prezentovan od strane domaćih i/ili inetrnacionalnih stručnjaka, procenitelja, i to u kombinaciji predavanja i izradom praktičnih primera
Na kraju svakog edukativnog programa polaže se ispit koji se sastoji od seta test pitanja i usmene odbrane Izveštaja o proceni relevantnog sredstva koji je napisan tokom trajanja edukativnog programa.

Edukativni programi koji su na raspolaganju poalznicima su:

Godišnji program kontinuirane edukacije
Edukativni program za procenu nekretnina
Edukativni program za procenu mašina i opreme
Edukativni program za procenu kapitala