Termini REV intervjua se objavljuju na strani

https://procenitelji.org.rs/edukacija/termini-ispita-testiranja-i-intervjua-kompetentnosti/

 

Izvod iz „Pravilnika o članstvu“:

Sticanje REV profesionalne oznake

Član 19.

Radi sticanja REV profesionale oznake član NUPS-a mora imati:

 • status akreditovanog člana NUPS-a najmanje 1 godinu pre podnošenja kandidature za REV oznaku; kandidati koji su stekli licencu za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koju izdaje Ministarstvo finansija RS ili RICS sertifikat mogu aplicirati za REV nakon godinu dana članstva u NUPS-u;
 • dokaz o pohađanju REV intervjua pred komisijom NUPS-a i pozitivnim mišljenjem komisije;
 • dokaz o pet godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 3 godine profesionalnog iskustva na procenama nekretnina;
 • dokaz da su izvršili i mogu da prikažu listu od najmanje 20 samostalno urađenih procena nekretnina koje su izvedene u skladu sa EVS i na kojima su bili odgovorni procenitelj, u poslednje dve godine;
 • dva reprezentativna izvršena izveštaja o proceni nekretnina izvršenih u tekućoj godini uz preduzete mere zaštite podataka o Klijentu;
 • dokaz o kontinuiranoj edukaciji kroz program koji sadrži najmanje 20 časova godišnje relevantne kontinuirane edukacije, odobrene od strane NUPS-a, pri čemu mora da ima realizovane formalne obuke koju organizuje NUPS u obimu od 60% od ukupnog godišnjeg fonda od 20 časova;
 • dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za procene nekretnina;
 • potpisanu izjavu o prihvatanju Etičkog kodeksa NUPS-a, Etičkog kodeksa TEGoVA, EVS i izjavu da postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnom za procene nekretnina u svojoj državi;
 • dokaz da se upoznao sa sadržajem TEGoVA  brošure „How to attain REV status“ na tegova.org i dokaz da se upoznao sa tekstom „Kako postici REV status“ na website NUPS

Bliži opis je dat u NUPS Protokolu za pozivanje na REV intervju.

 

Član 20.

Ime priznatog evropskog procenitelja, broj njegovog sertifikata i datum isticanja priznanja će stajati u registru REV na TEGoVA website.

Član NUPS-a kojem je dodeljen REV status ima pravo da koristi oznaku “REV” posle njegovog/njenog imena.

Obnavljanje REV profesionalne oznake

Član 21.

Obnavljanje REV profesionalne oznake se vrši na svakih 5 godina. Za postupak obnavljanja, član je dužan da dostavi NUPS-u:

 • pisani dokaz o najmanje 20 časova godišnje kontinuiranog profesionalnog  razvoja  tokom prethodnih 5 godina pri čemu mora da ima realizovane formalne obuke koju organizuje NUPS u obimu od 60% od ukupnog godišnjeg fonda od 20 časova po godini;
 • dva nedavno izvršena izveštaja o proceni nekretnina uz preduzete mere zaštite podataka o Klijentu;
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje svih finansijskih obaveza prema NUPS-u i dokumentaciju kojom se dokazuje profesionalna kompetencija ukoliko je potrebno;

 

Član 22.

Komisija za REV intervju vrši pregled dostavljene dokumentacije i može usvojiti ili odbiti zahtev za sticanje ili obnavljanje REV oznake.

Član NUPS-a kojem nije odobreno sticanje ili izgubi REV profesionalnu oznaku zbog neispunjenja napred navedenih uslova za sticanje i održavanje REV profesionalne oznake može uputiti žalbu Upravnom odboru NUPS-a.

Odluka Upravnog odbora po žalbi je konačna i stupa na snagu danom  donošenja.

Bliži opis je dat u NUPS Protokol procesa vođenja REV intervjua, izveštavanje kandidata o ishodu REV intervjua i žalbeni postupak na rezultat REV intervjua.

TEGoVA odbor će razmotriti svaku žalbu na odbijanje odobravanja REV statusa, ili na odbijanje obnavljanja REV statusa, nakon što je završen postupak u NUPS-u vezan za razmatranje žalbe  na odbijanje, i delovaće kao arbitar vezano za odobrenje i obnavljanje  REV statusa.

 

Pravo na posedovanje i raspolaganje REV oznakom

Član 23.

U slučaju odbijanja zahteva za obnavljanje REV oznake,  na dan isteka automatski prestaje i pravo procenitelja da koristi oznaku “REV”, i biće brisan iz registra na website NUPS i TEGoVA.

Član NUPS-a koji poseduje REV oznaku,  automatski gubi pravo da koristi REV oznaku ukoliko izgubi status člana NUPS-a, bilo svojom voljom, ili odlukom nadležnog organa NUPS-a.

Član NUPS-a koji poseduje REV profesionalnu oznaku dužan je da plaća  godišnju naknadu-komplementarnu članarinu za REV profesionalnu oznaku. U slučaju da ne izvrši obavezu plaćanja ove naknade u roku naznačenom na predračunu i/ili računu gubi pravo da koristi „REV“ oznaku, o čemu Odluku donosi Upravni odbor NUPS-a.

 

 

Za sva pitanja i nedoumice nam se možete obratiti putem email-a office@procenitelji.org.rs