Kako postići REV status – REV program

Dokument “REV Program” možete pronaći u celosti na TEGOVA website, link: http://www.tegova.org/

Niže u tekstu su dati uslovi koje NUPS, u saglasnosti sa zahtevima TEGOVA propisuje za postizanje REV statusa u Srbiji.

Zahtev za dobijanje statusa REV može predati aktivni procenitelj nekretnina koji zadovoljava zahtevani standard postavljen od strane udruženja koje je član TEGOVA i koje je autorizovano da dodeljuje REV status tako sto je dokazalo da raspolaže efektivnim sistemom kvaliteta kako bi osigurali da pojedini podnosioci zahteva ispunjavaju potrebne uslove ( AMA – Awarding Member Association)

Lokalno udruženje procenitelja sa statusom AMA ocenjuje pojedinačnog podnosioca zahteva za dobijanje REV statusa kako bi utvrdilo da li ispunjava zahteve postavljene od strane TEGOVA da može da koristi slova oznake REV (Recognised European Valuer – priznati evropski procenitelj

Jednom odobrenu, procenitelj može da koristi REV oznaku pet godina, posle čega status mora da se obnovi.

Svi detalji šeme su dostupni na upit kod  TEGOVA Sekretarijata E-mail :  info@tegova.org

 

I. REV: Recognised European Valuer (Priznati evropski procenitelj)

1.      Kriterijumi za podnosioce zahteva

Zahtev za sticanje REV statusa podnosi pojedinac, aktivni procenitelj, udruženju koje je član TEGOVA i koje je autorizovano da dodeljuje REV status (AMA).

Podnosilac zahteva je:

 • član punopravnog ili pridruženog člana TEGOVA koje je autorizovano da u ime TEGOVA dodeljuje REV status (AMA).

ili

 • nije član AMA , ali ispunjava sve kvalifikacione zahteve (pod uslovom da lokalni AMA ima specifičnu autorizaciju od TEGOVA da dodeljuje sertifikate takvim podnosiocima zahteva). U tom slučaju AMA treba da obezbedi da su zahtevi i procedure koje se primenjuju na ovu vrstu podnosioca identični onima koji se primenjuju na svoje članove.

ili

 • zaposlen u kompaniji registrovanoj za procene koja je član AMA

 

2.      Zahtevi vezani za edukaciju i dokaz o obavljanju procena

Podnosilac zahteva za dobijanje REV statusa mora:

 • Posedovati znanje i profesionalno iskustvo u teoriji i praksi procene, uključujući primenu Evropskih standarda procene (EVS)
 • pripada jednoj od naredne tri kategorije:

1)         poseduje priznato univerzitetsko obazovanje ili diplomu na završenim  post diplomskim studijama relevantnim za procene nekretnine ili profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za procene nekretnine (pogledati listu niže) koji pored toga imaju:

a) 2 godine profesionalnog iskustva u proceni nekretnina

b) izvršili su 2 izveštaja o proceni nekretnina u skladu sa EVS standardima u poslednje dve godine i mogu da prikažu listu od najmanje 20 samostalno izvršenih procena nekretnina koje mogu, po potrebi, u potpunosti ili delom pregledane radi dodatne evaluacije

c) ispunjavaju dodatne uslove koje postavlja AMA ili TEGOVA a smatraju ih prikladnim

2)         poseduje priznato univerzitetsko obrazovanje ili diplomu na zavrsenim  post diplomskim studijama, ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procene nekretnine ali nema profesionalnu kvalifikaciju-diplomu relevantnu za procene nekretnine priznatu od TEGOVA (pogledati niže listu) koji pored toga imaju:

a) 5 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 3 godine moraju uključiti profesionalno iskustvo na procenama nekretnina

b) izvršili su 2 izveštaja o proceni nekretnina u skladu sa EVS standardima u poslednje dve godine i mogu da prikažu listu od najmanje 20 samostalno izvršenih procena nekretnina koje mogu, po potrebi, u potpunosti ili delom pregledane radi dodatne evaluacije

c) ispunjavaju dodatne uslove koje postavlja AMA ili TEGOVA a smatraju ih prikladnim

3)         ne poseduje priznato univerzitetsko obrazovanje ili diplomu na završenim post diplomskim studijama  ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procenu sredstava ili procena nekretnina koji imaju:

a) 10 godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 3 godine moraju uključiti profesionalno iskustvo na procenama nekretnina

b) izvršili su 2 izveštaja o proceni nekretnina u skladu sa EVS standardima u poslednje dve godine i mogu da prikažu listu od najmanje 20 samostalno izvršenih procena nekretnina koje mogu, po potrebi, u potpunosti ili delom pregledane radi dodatne evaluacije

c) ispunjavaju minimalne uslove za edukacijom koje postavlja TEGOVA (MER)

d) ispunjavaju dodatne uslove koje postavlja AMA ili TEGOVA a smatraju ih prikladnim

 

Može se u potpunosti izuzeti od zahteva za prikazivanjem i navođenjem izveštaja o proceni:
▪ Procenitelji koji zauzimaju rukovodeće ili nadzorne pozicije
▪ Kontrolori procena
▪ Ostali čije profesionalne pozicije otežavaju pružanje izveštaja o proceni: o čemu će odlučiti REV Komisija u zavisnosti od slučaja

 

 • održava doživotno učenje kroz program kontinuirane edukacije koji sadrži najmanje 20 sati godišnje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji nadgleda i odobrava AMA
 • pohađali su edukativne programe NUPS-a i položili odgovarajuće ispite ili su pohađali edukativne programe relevantnih institucija sa programom koji po sadržaju odgovara NUPS-ovom i uspešno položili ispit
 • deklariše prihvatanje etičkog kodeksa i standarda procene udruženja čiji je član (AMA) i postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnom za procene nekretnina u svojoj državi
 • poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti
 • gde je to primenjivo, mora biti legalno priznat da vrši procena nekretnina u svojoj državi

 

3. Postupak podnošenja zahteva

Kandidat za priznavanje od strane TEGoVA mora podneti  zahtev  lokalnom AMA udruženju čiji je član, u formi propisanoj od strane te AMA, i dokumentaciju kojom dokazuje da je zadovoljio sve zahteve za dobijanje REV statusa, uključujući:
1.          pismeni dokaz o minimum 20 sati kontinuirane profesionalne edukacije godišnje
2.         ažurirani potpisan CV
3.         listu od najmanje 20 samostalno izvršenih procena nekretnina na kojima je bio odgovorni potpisnik i procenitelj u poslednje dve godine uključujući dva izveštaja procene izvršenih u tekućoj godini urađenih u skladu sa EVS standardima
4.            Svojeručno potpisani svi obrasci NUPS-a predvidjeni za svrhu izdavanja REV profesionalne oznake

4. Odobravanje statusa Recognised European Valuer & oznake REV

Po prijemu pojedinačnog zahteva sa dokazima i nakon njihovog ocenjivanja , AMA će:

a) Odobriti procenitelju REV status

Ili

b) Odložiti: Tražiti dodatne značajne informacije ukoliko je potrebno. U slučaju odlaganja ocenjivači treba jasno da utvrditi šta su dodatne garancije ili informacije potrebne kao i vremenski period potreban za to.

Ili

c) Odbiti zahtev

Priznavanje kompetencija procenitelja  se odobrava u  ime TEGOVA . TEGOVA odbor će razmotriti svaku žalbu na odbijanje odobravanja REV statusa, nakon sto je završen lokalni proces razmatranja žalbe (tamo gde postoji) na odbijanje, i delovaće kao medijator vezano za primenu REV.

Priznanje se dodeljuje na period od 5 godina

Sertifikat kojim se odobrava priznavanje individualnom procenitelju i koji nosi identifikacioni broj će biti dodeljen od strane AMA nakon zajedničkog potpisivanja od strane Predsednika AMA i Predsednika TEGOVA ili od strane ovlašćenih zamenika. Sertifikat treba da se štampa u skladu sa dizajnom koji odredi TEGOVA.

Ime priznatog procenitelja, broj njegovog sertifikata i datum isticanja priznavanja će stajati u registru REV na TEGOVA website.

Podnosilac zahteva kojem je dodeljen “Recognised European Valuer” status je autorizovan da koristi ovaj naziv i oznaku “REV” posle njegovog/njenog imena.

Na dan isteka, automatski ističe i pravo procenitelja da koristi naziv “ Priznati evropski procenitelj ‘ , kao i oznaku  “REV” , i biće uklonjen sa registra na websajtu, osim ukoliko je odobreno obnavljanje priznanja.

Kada procenitelj prestane da bude član AMA udruženja, automatski mu prestaje pravo da koristi REV zvanje i oznaku nakon svog imena i biće odmah uklonjen iz online registra na TEGOVA website.

 

5. Pravo na žalbu

U slučaju nezadovoljavajućeg izveštaja komisije po kandidata,  kandidat za REV sertifikat ima pravo da uputi žalbu UO NUPS-a u roku od 15 dana. UO NUPS-a u saradnji sa komisijom  razmatra žalbu i o njoj donosi odluku.

 

6. Obnavljanje priznanja

Procenitelj može podneti zahtev za obnovu statusa REV za još 5 narednih godina tako što će podneti udruženju  (AMA) :

 1. pisani dokaz o najmanje 20 sati godišnje kontinuiraniog profesionalnog  razvoja (CPD) tokom prethodnih 5 godina
 2. dva nedavno izvršena izvestaja o proceni nekretnina u skladu sa EVS uz preduzete mere zaštite podataka o Klijentu
 3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje profesionalna kompetencija ukoliko je potrebno

Po prijemu zahteva za obnavljenje priznavanja i nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, AMA će:

a) odobriti obnavljanje statusa REV

ili

b) zahtevati dodatne dokaze

ili

c) odbiti zahtev, u tom slučaju će na dan isteka priznavanja pravo procenitelja da koristi naziv “Priznati evropski procenitelj” kao i oznaku “REV” , automatski odmah prestati, i biće uklonjen iz registra na website

Obnova priznavanja kompetencija se odobrava u ime TEGOVA. TEGOVA odbor će razmotriti svaku žalbu na odbijanje odobravanja REV statusa, nakon sto je završen lokalni proces (tamo gde postoji) razmatranja žalbe na odbijanje, i delovaće kao arbiter vezano za primenu REV.

Nakon obnavljanja statusa REV:

 1. identifikacioni broj sertifikata ostaje nepromenjen
 2. novi sertifikat će se izdati preko IT sistema

7. Korišćenje pečata i logo-a

Nakon priznavanja:

1.procenitelj može koristiti pečat, bez naknade, ispod svog potpisa na izveštajima o proceni i ostalim zvaničnim dokumentima

2. procenitelj može da koristi, bez naknade, logo na svom vebsajtu

Pečat i logo ce biti adekvatno dostavljen od strane AMA.

8. Finansijski aspekti

Individualni procenitelj koji inicijalno podnosi zahtev, kojem je odobreno priznavanje, ili je odobreno obnavljanje priznavanja  “Recognised European Valuer” će platiti relevantnu naknadu udruženju AMA. Naknadu odredjuje svako udruženje AMA.

9. Jezik

Sva dokumentacija uključujući izveštaje procene koje zatraži TEGOVA moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku. TEGOVA ne snosi troškove prevodjenja. Troškove prevodjenja reguliše AMA.

10. Dodela počasnih Hon REV statusa

TEGOVA dodeljuje Honorary Recognised European Valuer oznaku za izuzetni doprinos i razvoj evropskoj praksi procene. Priznanje predstavlja predsedavajući TEGOVA na Generalnoj skupštini.