Preuzmi „Kako postići REV status“

 

 

Kako postići REV status

Dokument “REV Brochure” mozete preuzeti u celosti na TEGoVA website, link:

http://www.tegova.org/en/p56f2a0946eb58?p=p5693aef34ac52

Nize u tekstu su dati uslovi koje NUPS, u saglasnosti sa zahtevima TEGoVA propisuje za postizanje REV statusa u Srbiji.

Zahtev za dobijanje statusa REVmoze predati aktivni procenitelj nekretnina koji zadovoljava zahtevani standard postavljen od strane udruzenja koje je clan TEGoVA i koje je autorizovano da dodeljuje REV status tako sto je dokazalo da raspolaze efektivnim sistemom kvaliteta kako bi osigurali da pojedini podnosioci zahteva ispunjavaju potrebne uslove ( AMA – Awarding Member Association)

Lokalno udruzenje procenitelja sa statusom AMA ocenjuje pojedinacnog podnosioca zahteva za dobijanje REV statusa kako bi utvrdilo da li ispunjava zahteve postavljene od strane TEGoVA da moze da koristi slova oznake REV (Recognized European Valuer – priznati evropski procenitelj

Jednom odobrenu, procenitelj moze da koristi REV oznaku pet godina, posle cega status mora da se obnovi.

Svi detalji šeme su dostupni na upit kod  TEGVA Sekretarijata. E-mail :  info@tegova.org

 

 

I. REV: Priznati evropski procenitelj

1.      Kriterijumi za podnosioce zahteva

Zahtev za sticanje REV statusa podnosi pojedinac, aktivni procenitelj, udruzenju koje je clan TEGoVA i koje je autorizovano da dodeljuje REV status (AMA).

Podnosilac zahteva je:

 • član punopravnog ili pridruzenog clana TEGoVA koje je autorizovano da dodeljuje REV status (AMA).

ili

 • nije clan AMA , ali ispunjava sve kvalifikacione zahteve ( pod uslovom da lokalna AMA ima autorizaciju od TEGoVA da dodeljuje sertifikate takvim podnosiocima zahteva). U tom slučaju AMA treba da obezbedi da su zahtevi i procedure koje se primenjuju na ovu vrstu podnosioca identični onima se primenjuju na svoje clanove.

ili

 • zaposlen u kompaniji registrovanoj za procene koja je clan AMA

 

2.      Zahtevi vezani za edukaciju i dokaz o obavljanju procena

Podnosilac zahteva za dobijanje REV statusa mora:

 • Posedovati znanje i profesionalno iskustvo u teoriji i praksi procene, uključujući primenu evropskih standarda procene (EVS) ili nekih drugih ekvivalentnih standarda procene priznatih od strane TEGoVA i primenu nacionalnih standarda koji su zakonima obavezujuci (gde je primenjivo).
 • pripada jednoj od naredne tri kategorije:

1)         poseduje priznato univerzitetsko obazovanje ili diplomu na zavrsenim  post diplomskim studijama relevantnim za procene nekretnine ili profesionalnu kvalifikaciju – diplomu relevantnu za procene nekretnine (pogledati listu na str.6 REV Brochure) koji pored toga imaju:

a) dve godine profesionalnog iskustva u proceni nekretnina

b) izvrsili su I mogu da prikazu listu od najmanje 20 samostalno izvrsenih procena nekretnina na kojima je bio odgovorni potpisnik I procenitelj u poslednje dve godine

c) ispunjavaju dodatne uslove koje postavlja AMA ili TEGoVA a smatraju ih prikladnim

2)         poseduje priznato univerzitetsko obrazovanje ili diplomu na zavrsenim  post diplomskim studijama, ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procene nekretnine ali nema profesionalnu kvalifikaciju-diplomu relevantnu za procene nekretnine priznatu od TEGoVA(pogledati listu na str.6 REV Brochure) koji pored toga imaju:

a) pet godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 3 godine moraju ukljuciti profesionalno iskustvo na procenama nekretnina

b) izvrsili su i mogu da prikazu listu od najmanje 20 samostalno izvrsenih procena nekretnina na kojima je bio odgovorni potpisnik i procenitelj u poslednje dve godine

c) ispunjavaju dodatne uslove koje postavlja AMA ili TEGoVA a smatraju ih prikladnim

3)         ne poseduje priznato univerzitetsko obazovanje ili diplomu na zavrsenim  post diplomskim studijama  ili profesionalnu kvalifikaciju relevantnu za procenu sredstava ili procena nekretnina koji imaju:

a) deset godina profesionalnog iskustva u poslovanju sa nekretninama od kojih 3 godine moraju ukljuciti profesionalno iskustvo na procenama nekretnina

b) izvrsili su i mogu da prikazu listu od najmanje 20 samostalno izvrsenih procena nekretnina na kojima je bio odgovorni potpisnik i procenitelj u poslednje dve godine

c) ispunjavaju minimalne uslove za edukacijom koje postavlja TEGoVA (MER)

d) ispunjavaju dodatne uslove koje postavlja AMA ili TEGoVA a smatraju ih prikladnim

 • odrzava dozivotno ucenje kroz program koji sadrzi najmanje 20 sati godinje relevantnog kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) koji se nadgleda I odobrava od strane AMA
 • pohađali su edukativne programe NUPS-a i položili odgovarajuće ispite ili su pohađali edukativne programe relevantnih institucija sa programom koji po sadržaju odgovara NUPS-ovom i uspešno položili ispit
 • deklarise prihvatanje etickog kodeksa i standarda procene udruzenja ciji je clan (AMA) i postupa u skladu sa pravilima i regulativom relevantnim za procene nekretnina u svojoj drzavi
 • gde je to primenjivo, mora biti legalno priznat da vrsi procena nekretnina u svojoj drzavi

 

3. Postupak podnosenja zahteva

Kandidat za priznavanje od strane TEGoVA mora podneti  zahtev  lokalnom AMA udruzenju ciji je clan, u formi propisanoj od strane te AMA, i dokumentaciju kojom dokazuje da je zadovoljio sve zahteve za dobijanje REV statusa, ukljucujuci:
1.          pismeni dokaz o minimum 20 sati kontinuirane profesionalne edukacije godisnje
2.         azurirani potpisan CV
3.         listu od najmanje 20 samostalno izvrsenih procena nekretnina na kojima je bio odgovorni potpisnik I procenitelj u poslednje dve godine ukljucujuci dva izvestaja procene izvrsenih u tekucoj godini
4.            Svojerucno potpisani svi obrasci NUPS-a predvidjeni za svrhu izdavanja REV profesionalne oznakeSvojerucno potpisani svi obrasci NUPS-a predvidjeni za svrhu izdavanja REV profesionalne oznake

4. Odobravanje statusa priznatog evropskog procenitelja i oznake REV

Po prijemu pojedinačnog zahteva sa dokazima i nakon njihovog ocenjivanja , AMA će:

a) Odobriti procenitelji REV status

Ili

b) Odloziti: Čeka razjašnjenje ili dodatne značajne informacije. U slučaju odlaganja ocenjivači treba jasno da utvrditi šta su dodatne garancije ili informacije potrebne kao i vremenski period potreban za to.

Ili

c) Odbiti zahtev: U slučaju odbijanja izveštaj komisije mora dati jasan i detaljan razlog odbijanja kao i napomenu o pravu žalbe

Priznavanje kompetencija procenitelja  se odobrava u  ime TEGoVA . TEGoVA odbor će razmotriti svaku žalbu na odbijanje odobravanja REV statusa, nakon sto je zavrsen lokalni proces razmatranja zalbe (tamo gde postoji) na odbijanje, I delovace kao arbiter vezano za primenu REV.

Priznanje se dodeljuje na period od 5 godina

Sertifikat kojim se odobrava priznavanje individualnom procenitelju I koji nosi identifikacioni broj ce biti dodeljen od strane AMA nakon zajednickog potpisivanja od strane Predsednika AMA I Predsednika TEGoVA ili od strane ovlascenih zamenika. Sertifikat treba da se stampa u skladu sa dizajnom koji odredi TEGoVA.

Ime priznatog procenitelja, broj njegovog sertifikata I datum isticanja priznavanja ce stajati u registru REV na TEGoVA website.

Podnosilac zahteva kojem je dodeljen REV status je autorizovan da koristi ovaj naziv I oznaku “REV” posle njegovog/njenog imena.

Na dan isteka, automatski istice i pravo procenitelja da koristi naziv “ Priznati evropski procenitelj ‘ , kao i oznaku  “REV”  , i bice uklonjen sa registra na websajtu, osim  ukoliko je odobreno obnavljanje priznanja.

 

5. Pravo na žalbu

U slučaju nezadovoljavajućeg izveštaja komisije po kandidata,  kandidat za REV sertifikat ima pravo da uputi žalbu UO NUPS-a u roku od 15 dana. UO NUPS-a u saradnji sa komisijom  razmatra žalbu i o onjoj donosi odluku.

 

6. Obnavljanje priznavanja

Procenitelj može podneti zahtev za obnovu statusa REV za još 5 narednih godina tako sto ce podneti udruzenju  (AMA) :

 1. pisani dokaz o najmanje 20 sati godišnje kontinuiraniog profesionalnog  razvoja  tokom prethodnih 5 godina
 2. dva nedavno izvrsena izvestaja o proceni nekretnina uz preduzete mere zastite podataka o Klijentu
 3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje profesionalna kompetencija ukoliko je potrebno

Po prijemu zahteva za obnavljenje priznavanja I nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, AMA ce:

a) odobriti obnavljanje statusa Priznatog evropskog procenitelja

ili

b) zahtevati dodatne dokaze

ili

c) odbiti zahtev, I u tom slucaju ce na dan isteka priznavanja pravo prozenitelja da koristi naziv “prepoznati evropski procenitelj” kao i oznaku “REV” , automatski odmah prestati, I bice uklonjen iz registra na website

Obnova priznavanja kompetencija se odobrava u ime TEGoVA. TEGoVA odbor će razmotriti svaku žalbu na odbijanje odobravanja REV statusa, nakon sto je zavrsen lokalni proces (tamo gde postoji) razmatranja zalbe  na odbijanje, I delovace kao arbiter vezano za primenu REV.

Nakon obnavljanja statusa REV:

 1. identifikacioni broj sertifikata ostaje nepromenjen
 2. AMA ima slobodu u odlucivanju da li ce odobriti ili ne izdavanje novog sertifikata

7. Koriscenje oznake ‘Priznati evropski procenitelj ’od strane Kompanija

Po odobrenju relevantnog udruzenja AMA ,Kompanija koja je registrovana za poslove procene nekretnina firma može koristiti, bez naknade, oznaku “ priznati evropski procenitelja“ kada:

 1. najmanje polovina direktora, registrovanih partnera ili zaposlenih kvalifikovanih procenitelja raspolazu imaju status REV I koriste oznaku “REV” posle njihovog imena na zvanicnoj dokumentaciji
 2. Kompanija kao entitet prihvata profesionalni kodeks poslovanja kojim su ispunjene odredbe etickog standarda obuhvacenog priznatim evropskim proceniteljem.

Oznaka “Priznati Evropski Procenitelj” :

 1. Mora biti koriscenja u kontekstu naziva Kompanije
 2. je jedina forma oznake REV koju Kompanija moze koristiti

8. Koriscenje pecata i logoa

Nakon priznavanja:

 1. procenitelj moze koristiti pecat, bez naknade, ispod svog potpisa na izvestajima o proceni I ostalim zvanicnim dokumentima
 2. Kompanija kojoj je odobreno pravo na naziv “ Priznati Evropski procenitelj” moze bez naknade koristiti pecat I logo u svojim izvestajima o proceni I ostalim zvanicnim dokumentima

Pecat i logo ce biti adekvatno dostavljen od strane AMA.

9. Finansijski aspekti

Individualni procenitelj koji inicijalno podnosi zahtev, kojem je odobreno priznavanje, ili je odobreno obnavljanje priznavanja  “Priznati Evropski Procenitelj” ce platiti relevantnu naknadu udruzenju AMA. Naknadu odredjuje svako udruzenje AMA..

10. Jezik

Sva dokumentacija ukljucujuci izvestaje procene koje zatrazi TEGoVA moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku. TEGoVA ne snosi troskove prevodjenja.Troskove prevodjenja regilise AMA.