RICS preporuke zbog novonastalih okolnosti izbijanja COVID-19

Globalna profesionalna organizacija RICS je objavila preporuke na koji način procenitelji nepokretnosti, članovi RICS, mogu iskazati materijalnu nesigurnost procenjene vrednosti zbog novonastalih okolnosti izbijanja COVID-19.

Na linku https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/valuation-coronavirus/ možete pročitati originalni tekst.

Niže je dat pregled teksta na srpskom jeziku

Efekti virusa COVID 19 uticaće na rad koji obavljaju članovi RICS-a * na različite načine sa različitim uticajima.

Tačne posledice izbijanja COVID -19 nisu poznate; inspekcija nekretnina može biti otežana usled  ili internih procedura u okviru firme, postavljenih ograničenja od strane Vlada ili nespremnosti korisnika nekretnina da odobre pristup. Slobodan pristup podacima kao što su uporedive prodaje nekretnina može biti manje dostupan.

RICS želi da podseti članove da bi, pored poštovanja uputstava dobijenih od organa Vlade,  trebalo da postupaju transparentno i profesionalno u izazovima sa kojima se suočavaju.

Članovi RICS-a moraju na samom početku da dogovore sa svojim klijentima bilo kakve promene u odnosu na način na koji bi uobicajeno postupili prema instrukcijama i sve dogovorene promene zabeleže u pisanom obliku. RICS snažno ohrabruje članove da pripreme detaljne beleške kojima podržavaju razmišljanje koje je dovelo do promena.

Članovi RICS-a koji vrše procene treba da deluju u skladu sa zahtevima iznetim u RICS – Globalni standardi procene  (Red Book Global) koji su na snazi od 31. januara 2020. godine.

  1. VPS 1.3.1 (i) Priroda i opseg rada procenitelja, uključujući istraživanja i ograničenja
  2. VPS 2.1 Inspekcije i istraživanja
  3. VPS 3.2 (g) Opseg istraživanja
  4. VPS 4.8 Pretpostavke

Sva ograničenja u vezi informacija i mogućnosti inspekcije moraju biti jasno navedena u uslovima angažovanja, dogovorena sa klijentom i jasno navedena u izveštaju procene. Procenitelji takođe moraju jasno navesti i, opet, dogovoriti sa klijentom, sve pretpostavke procene koje se postavljaju kao posledica ograničenog pristupa nekretnini i / ili informacija važnih za procenu. Ako procenitelj smatra da nije moguće obezbediti procenu na osnovu ovih ograničenja, instrukciju treba odbiti.

Članovi RICS-a moraju da izmene sve ranije dogovorene uslove angažovanja sa klijentima ukoliko su pogođeni novim izmenama.

Članovi RICS-a takođe moraju biti svesni i razumeti sve smernice koje mogu izdati nacionalne i lokalne jurisdikcije (recimo kao hitna mera) koje imaju prednost nad Red Book Global (PS1.4).

Ukoliko se procenitelj izjasnio o materijalnoj nesigurnosti, to treba izričito navesti i članovi to treba da urade u skladu sa Red Book Global, VPS 3.2.1 (o) i VPGA 10.

* izraz “RICS regulisani članovi” (RICS regulated members) se kolektivno odnosi i na pojedinačne procenitelje, registrovane članove profesije, i na kompanije koje su registrovane kao RICS regulisane kompanije.

** “mi” se odnosi na RICS regulisane članove , a ne na RICS kao organizaciju

 

Ako RICS regulisani član zaključi da postoji materijalna nesigurnost, predlaže se da se koristi sledeći nacin izražavanja:

Izbijanje novog koronavirusa (COVID-19), u vezi čega je 11. marta 2020. Svetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu pandemiju, uticalo je na globalna finansijska tržišta. Mnoge zemlje primenjuju ograničenja putovanja.

Pogođene su mnoge tržišne aktivnosti u mnogim sektorima. Na datum procene, mi ** smatramo da  prethodnim tržišnim dokazima  možemo dodeliti manju težinu u svrhu poređenja i formiranja mišljenja o vrednosti.    Zapravo, trenutni odgovor na COVID-19 znači da smo suočeni sa nizom okolnosti bez presedana na osnovu kojih treba prosuđivati.

Iz tog razloga je naše izveštavanje o procenjenoj vrednosti zasnovano na „materijalnoj nesigurnosti procene“ prema VPS 3 i VPGA 10 iz RICS Red Book Global. Shodno tome, našoj proceni treba pripisati manju sigurnost i veći stepen opreza nego što je to obično slučaj. S obzirom na nepoznati budući uticaj koji bi COVID-19 mogao imati na tržište nekretnina, preporučujemo vam da često vršite revizije procene   [ove nekretnine].