Izmene u standardima procene – RICS Red Book 2022

Izmene u standardima procene -RICS Red Book 2022

Novo izdanje RICS Red Book standarda je objavljeno u novembru 2021. sa efektivnom primenom od kraja januara 2022. što se podudara sa najnovijim izdanjem standarda IVS koji su u primeni od kraja januara 2022.

U novom izdanju RICS standarda nema značajnih promena u odnosu na izdanje 2021 a niže su sumarno navedene te promene:

  • Uvedena je nova definicija za ESG, koja se nalazi u Glosaru:

„Kriterijumi koji zajedno uspostavljaju okvir za procenu uticaja održivosti i etičkih politika kompanije na njen finansijski učinak i poslovanje. ESG se sastoji od tri stuba: životne sredine, društva i upravljanja, a sve to zajedno doprinosi do efektivnog učinka, sa pozitivnim koristima za šira tržišta, društvo i svet u celini.

Iako se ESG uglavnom odnosi na kompanije i investitore, faktori povezani sa ESG se takođe koriste za opisivanje karakteristika i, gde je relevantno, operativnost pojedinačnih sredstava.

  • U okviru standarda PS 1 koji se odnosi na usklađenost, dodati su novi paragrafi u vezi izuzeća od obaveznih odredbi u VPS 1-5:

„Okolnosti u kojima se proceniteljima daje uputstvo za izradu  izveštaja o proceni i saveta se veoma razlikuju i u nekim slučajevima može biti potrebno nekoliko godina da se dođe do zaključka. U toku ovoga vremena, uputstvo može biti značajno izmenjeno – što rezultira uputstvom koje je započelo kao ’izuzetak’ a koje prestaje da bude takvo. Procenitelji uvek treba da se usredsrede na stvarni zadatak koji je važeči u određenom trenutku u procesu procene. Ako se uloga procenitelja promeni tokom ovog procesa, imperativ je da su njegovi postupci transparentni, a da je primena globalnih standarda RICS Red Book u bilo kom trenutku u potpunosti dokumentovana i da je klijent obavešten o svakoj promeni u ulozi procenitelja i  postupanju.“

„Iako sadržaj VPS 1 možda nije obavezan u slučajevima „izuzeća“, neće biti previše naglašeno ako se kaže da su uslovi angažovanja i dalje potrebni i da moraju biti jasno, nedvosmisleno i na odgovarajući način dokumentovani (PS 2 odeljak 7 stavovi 7.3 i 7.4). Ovo je podjednako u interesu procenitelja i klijenta, jer obezbeđuje da nema nejasnoća o tome šta su zahtevi zadatka i šta će biti isporučuno.“

  • U okviru standarda PS 2 koji se odnosi na kompetencije, dodata je rečenica:

„Članovi i firme moraju osigurati da usluge pružaju kompetentni pojedinci koji imaju potrebnu stručnost.“

  • U VPS2 koji se odnosi na inspekcije, istraživanja i zapisnike, dodat je koncept ESG:

„VPGA 8 pruža detaljan komentar o stvarima koje su evidentne ili koje treba razmotriti tokom inspekcije nepokretnosti, uključujući ona pitanja koja spadaju u opšti naziv „održivost i ESG faktori“.

  • U okviru VPGA 1 koji se odnsi na procene za svrhu finansijskog izveštavanja, dodati su paragrafi:

„U martu 2021. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je nacrt Zahteva za obelodanjivanje u standardima MSFI—„Pilot pristup“. Nacrt postavlja predloženi novi pristup razvoju i izradi zahteva za obelodanjivanje u MSFI standardima, kao i novim zahtevima za obelodanjivanje za MSFI 13 Odmeravanje fer vrednosti.

Iz perspektive zajednice procenitelja, potencijalna promena koja najviše zavređuje pažnju je očekivanje ili zahtev da se klijentima obezbede informacije koje su opisane kao „razumno moguća alternativna odmeravanja fer vrednosti“, da bi se odrazila bilo kakva nesigurnost koja može postojati u vezi sa značajnim inputima koji se koriste za određivanje fer vrednosti.“

MSFI 16 Lizing/Zakupi, uveden 2016. godine, postavlja principe za priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje zakupa. MSFI 16 je na snazi za godišnje izveštajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine, uz dozvoljenu ranu primenu.

MSFI 16 uvodi računovodstveni model jednog zakupca i zahteva od zakupca da prizna imovinu i obaveze za sve ugovore o zakupu na period duži od 12 meseci, osim ukoliko je osnovno sredstvo niske vrednosti. Zakupac je dužan da prizna sredstvo sa pravom korišćenja koje predstavlja njegovo pravo korišćenja osnovnog sredstva koje je predmet zakupa/lizinga i obavezu lizinga/zakupa koje predstavlja njegovu obavezu plaćanja lizinga/zakupa.“

  • U okviru VPGA 4 koji se odnosi na procenu nepokretnosti zasnovane na poslovanju (Trade Related Property), u paragrafu 1.4 unete su dopune:

„Dalji podskup nepokretnosti uključuje one kod kojih je prilagođavanje u upotrebi ili ograničenje fleksibilnosti manje izraženo, ali se procena zasnovana na prihodovnom  pristupu, uključujući mnoge aspekte ovog VPGA, i dalje može smatrati najboljim pokazateljem vrednosti. Nepotpuna lista primera uključuje samoskladištenje (self storages), fleksibilan radni prostor i namenski, investiciono izgrađeni smeštaj za studente. Izbor metode će biti predmet prosuđivanja procenitelja imajući u vidu specifičnu vrstu, formu i upotrebu nepokretnosti i tržišne okolnosti koje su preovladavale i evoluirale u to vreme.“

  • U okviru VPGA 8 koji se odnosi na procenu neporetnosti ima dosta izmena koje su većinom učinjene kako bi se na listu pitanja koje razmatra procenitelj i za koja vrši istraživanja, uključili faktori povezani sa ESG . Međutim, nove smernice GN „Održivost i ESG u proceni komercijalnih nepokretnosti i strateški saveti“ sadrže više detalja i fokusirana uputstva koja se odnose na ESG.

 

Za detaljne informacije o tekstu globalnih RICSRed Book standarda kliknite na link https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/red-book/red-book-global/