Povlačenje globalnih smernica za procene u vezi sa COVID-19 pandemijom – od 03. marta 2022.

Niže vam prenosimo obaveštenje RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) objavljeno 3 marta 2022:

Originalni tekst objave na engleskom jeziku* možete pronaći na sledećem linku: https://www.rics.org/eu/news-insight/latest-news/news-opinion/withdrawal-of-global-covid-19-valuation-practice-alert/?cid=em%7Cnewsletter%7Cin%20the%20spotlight:valuation%20and%20investment%20advisory%7Call%7Ceurope%7Ccovid_practice%7C15/03/2022&deliveryName=DM33332

 

Povlačenje globalnih smernica za procene u vezi sa COVID-19 pandemijom

Došlo je do zrelosti situacije sa COVID-19 na globalnom nivou i u mnogim oblastima vladina ograničenja i regulatorni protokoli su ukinuti ili se u ovom trenutku povlače.

Prateći angažovanja zainteresovanih strana, globalno upozorenje o proceniteljskoj praksi u vezi COVID-19 koje je poslednje ažurirano u julu 2021. biće povučeno danas (datum objave na RICS sajtu). Ovo takođe uključuje sledeće:

  • Povlačenje objašnjenja o uslovima na tržištu u vezi COVID-19
  • Povlačenje opšte proceniteljske prakse i procesnih preporuka povezane sa COVID-19
  • Povlačenje predložene formulacije materijalne nesigurnosti u vezi sa COVID-19. U okolnostima sa ograničenjima u kojima se materijalna neizvesnost još uvek deklariše, trebalo bi prijaviti da odražava pojedinačne okolnosti
  • Arhiviranje Uticaj COVID-19 na procenu vrednostiDodatak RICS upozorenju za rad u praksi. Imaće status „više nije aktuelan“, ali će ostati dostupan ovde u informativne svrhe.

 

Efekti i posledice zdravstvene krize izazvane COVID-19 i dalje mogu uticati na rad koji obavljaju regulisani članovi RICS-a, koji će se razlikovati na globalnom nivou i na različitim tržištima. Procenitelji se upućuju da prate najnovije standarde Global Red Book i sve druge standarde i smernice u vezi sa radom koji se obavlja.

Svetska zdravstvena organizacija je u martu 2020. proglasila COVID-19 „globalnom pandemijom“. Dalji „talasi“ pandemije su eskalirali i nestajali u različito vreme i u različitom intenzitetu. Mnogo se naučilo o načinu na koji je kriza uticala na tržišta od neviđenih i nepoznatih početnih uticaja. Od suštinske je važnosti da procenitelji prate vladine savete, regulativu i tržišnu praksu relevantnu za njihovu nadležnost. Mnoge vlade i tržišta širom sveta sada su ublažile ograničenja i protokole koji se odnose na COVID-19 i procenitelji bi trebalo da budu svesni trenutnih okolnosti relevantnih za njihov rad.

Tržišni uslovi

Pojedinačna tržišta mogu različito reagovati na COVID-19 i njegove posledice. Komentar u vezi tržišnih uslova treba da odražava individualnu procenu i tržišne okolnosti.

Nesigurnost u materijalnim procenama

Dostupni dokazi o proceni vrednosti na mnogim tržištima širom sveta značajno su se poboljšali od početnog uticaja COVID-19 tokom 2020. U veoma ograničenim slučajevima, materijalna nesigurnost vrednovanja u vezi sa COVID-19 može i dalje važiti.

Regulisani članovi RICS-a će razmotriti okolnosti u kojima je izjava o materijalnoj nesigurnosti odgovarajuća. RICS regulisani članovi treba da budu u potpunosti svesni VPGA 10 i VPS 3 u okviru RICS Global Red Book u procesu donošenja odluka. Vredi napomenuti da se VPGA 10 odnosi na „relativno jedinstvene“ tržišne faktore i, na primer, „skup okolnosti bez presedana na kojima se može zasnivati prosuđivanje“. Ovo može biti napomenuto kada se razmatra trenutni uticaj COVID-19 ili njegove posledice, u poređenju sa početkom epidemije.

Da li postoji materijalna nesigurnost ostaje odluka regulisanog člana RICS-a. Članovi treba da uključe zdravo objašnjenje procesa donošenja odluka, i to bi trebalo da bude zabeleženo za buduću upotrebu.

U slučaju kada se izjavi materijalna nesigurnost , procenitelj se podseća da to treba izričito navesti. Kada je prikladno, procenitelj može takođe želeti da se pozove na uslove i rezultate RICS Material Valuation Uncertainty Leaders Forum (UK) ili drugog foruma relevantnog za njihovu nadležnost.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa povlačenjem smernica o praksi u vezi sa COVID-19, kontaktirajte standards@rics.org  ili se obratite insight community.

 

*Napomena: NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda. U slučaju neslaganja između jezičkih verzija, merodavna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Originalni tekst objave možete pronaći na sledećem linku: https://www.rics.org/eu/news-insight/latest-news/news-opinion/withdrawal-of-global-covid-19-valuation-practice-alert/?cid=em%7Cnewsletter%7Cin%20the%20spotlight:valuation%20and%20investment%20advisory%7Call%7Ceurope%7Ccovid_practice%7C15/03/2022&deliveryName=DM33332