3rd Serbian Property & Infrastructure Development Conference

Poštovani članovi,

Zainteresovani za učešće na 3rd Serbian Property & Infrastructure Development Conference koja se održava 21.02.2018. u hotelu Metropol na kojoj je NUPS jedan od sponzora mogu da preuzmu prijavni formular i ostvare  10% popusta.

 

Napomena:

Za nosioce REV profesionalne oznake učešće na konferencije se boduje sa 4 CPD boda za kontinuiranu profesionalnu edukaciju, dok se za kontinuiranu profesinalnu edukaciju za licencu boduje sa 1 cpd boda za učešće na Panelu od 16.20h koji je organizovan u saradnji sa NUPSom – Property Evaluation: Reality Check – TGI Conference.


Formular Prijave

 

Agenda

 

 

Predsednica NUPSa prezentuje nove EVS 6 i EVG 11 u Varšavi

Danijela Ilic, FRICS, REV, predsednik NUPS-a i član Upravnog odbora TEGoVA će održati prezentaciju novih evropskih standarda EVS 6 i smernica za procenitelje EVGN 11, na konferenciji “ European Valuation Standards with a focus on statistical methods of property valuation” koja će se održati u Varšavi, 27.02.2018

 

Čitav tekst EVS 6 I EVGN 11 možete naći na www.tegova.org, a prevod na srpski jezik po upitu dostavljenom sekretarijatu NUPS-a na office@procenitelji.org.rs

Diskusija o „Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti“

Dana 25.12.2017. je održana diskusija sa temom „Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti“ na kojpj su učestvovali ćlanovi NUPSa koji imaju državnu licencu.

Pre početka same diskusije ispred članova koji su se sami organizovali istupili su Milica Adamović, Maja Canić Pecić i Zoran Đurić i predali lep i prikladan poklon predsednici Danijeli Ilić.

U sećanju na Gordanu Musić – nedavno preminulu

Sa žalošću Vas obaveštavamo da je naša koleginica, prijatelj i izuzetno aktivni član udruzenja, Gordana Musić iznenada preminula 28.11.2017.

Gordana je učestvovala na svim važnim stručnim aktivnostima koje je organizovao NUPS, među prvima se informisala o novim standardima u želji da svoj rad stalno održava na najvišem nivou profesije procenitelja.

Iznad svega, Goga je bila dragi drug i prijatelj, vedrog duha  i uvek ćemo se rado sećati njenih spontanih šala i divnih slatkih specijaliteta koje nam je donosila iz Tuzle.

Gordana Musić je bila nosilac TEGoVA REV profesionalne oznake   REV-RS/NAVS/2020/11 koju  je stekla 01.12.2015.

NOVI EVROPSKI STANDARD ZA PROCENU I SMERNICE O AUTOMATIZOVANIM MODELIMA PROCENE

 

EVGN 11 The Valuer’s Use of Statistical Tools EVS 6 Automated Valuation Models (AVMs)

 

 

EVS 6 Automated Valuation Models (AVMs)

 

On Saturday 28 October in Marseille, the TEGoVA General Assembly, by near-unanimity, approved the European Valuation Standard EVS 6 „Automated Valuation Models (AVMs)“ and European Valuation Guidance Note EVGN 11 „The Valuer’s Use of Statistical Tools“ and rendered them immediately operational.

U subotu, 28. Oktobra 2017. na generalnoj skupštini TEGoVA koja je održana u Marseju, skoro jednoglasno su odobreni evropski standard procene  EVS 6 „Automatizovani modeli procene “ (AVM – Automated Valuation Models) i evropska smernica za procenu EVGN 11 „Korišćenje statističkih alatki od strane procenitelja“ i time su odmah stupili na snagu.

Oni su sada integralni deo Evropski Standarda za procenu.

Evropski standard za procenu  EVS 6

Automatizovani modeli procene ne mogu proizvesti procenu koja je u saglasnosti sa EVS nezavisno od procesa procene koji je, između ostalog, zasnovan na inspekciji nekretnine koju obavlja procenitelj i primene proceniteljevog profesionalnog prosuđivanja.

U slučajevima kada se koristi, automatizovani model procene nije ništa više od alatke koja doprinosi procenitelju u njegovoj proceni vrednosti, za koju je on i dalje odgovoran.

 EVGN 11 obezbeđuje smernice o:

• Preduslovi za korišćenje  automatizovanih modela procene
• Ograničenja u korišćenju automatizovanih modela procene kada se steknu svi preduslovi za njihovo korišćenje
• Procena portfolia

Analiza i komentari ce biti sadržani u januarskom izdanju magazina European Valuer.

 

Danijela Ilic, FRICS, REV

Clan Upravnog Odbora TEGoVA

Clan TEGoVA Odbora za praksu procena i metodologije procene